Valberedning inför årsstämma 2021

2020-11-19

Valberedningen i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) (”Enviro” eller ”Bolaget”) har konstituerats i enlighet med av årsstämman fastställda principer.

I enlighet med beslut på Enviros årsstämma 2020 skall Bolagets valberedning inför årsstämman 2021 bestå av fyra ledamöter, varav en ledamot ska vara styrelsens ordförande som är sammankallande till första sammanträdet. Övriga tre ledamöter ska utses av de, per sista bankdagen i september månad, till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget varvid en representant i valberedningen utses av respektive aktieägare. Avstår aktieägare från att utse ledamot, övergår rätten att utse ledamot till den till röstetalets storlek närmast följande aktieägaren. Ordförande i valberedningen ska vara den som vid valberedningens bildande representerar den röstmässigt största aktieägaren, såvida valberedningen inte enhälligt beslutar att utse annan. Vid lika röstetal vid omröstningar i valberedningen har valberedningens ordförande utslagsröst. Sammansättningen av valberedningen skall tillkännages senast sex månader före nästa årsstämma. Inget arvode skall utgå.

Valberedningen har konstituerats i enlighet med av årsstämman fastställda principer och har följande sammansättning:

- Sander Vermeulen, representerande Michelin Ventures S.A.S. (valberedningens ordförande)

- Peter Sandberg, representerande Pegroco Invest AB samt Pegroco Holding AB

- Lennart Persson, representerande sig själv

- Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2021 och kommer att publiceras på Bolagets hemsida. Årsstämman kommer att hållas i Göteborg den 20 maj 2021.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 (0)8 503 01 550, ca@mangold.se, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Herkulesgatan 1K
417 01 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

« Tillbaka till pressreleaser