Utfall av utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2018/2019 i Enviro (TO2)

2019-09-18

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) (”Enviro” eller ”Bolaget”) genomförde en företrädesemission av units i december 2018, envar bestående av två aktier och två teckningsoptioner. Teckningskursen för teckning av aktie i Bolaget genom utnyttjande av teckningsoptionerna har som tidigare kommunicerats fastställts till 0,40 SEK per aktie. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie 2018/2019 (TO2) pågick under perioden 2–13 september 2019 och har således avslutats.

Totalt utnyttjades 121 411 128 teckningsoptioner, motsvarande cirka 57,48 procent av alla, i emissionsutfallet utfärdade teckningsoptioner, för teckning av 121 411 128 aktier till en teckningskurs om 0,40 SEK per aktie. Genom de nyttjade teckningsoptionerna tillförs Enviro därmed cirka 48,6 MSEK före emissionskostnader.

Utnyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket. Omvandling av interimsaktier till aktier beräknas ske om cirka två (2) veckor.

Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna ökar antalet aktier i Enviro med 121 411 128 aktier, från 343 249 764, till 464 660 892 aktier. Aktiekapitalet ökar med 4 856 445,12 SEK, från 13 729 990,56 SEK, till 18 586 435,68 SEK.

Efter utnyttjande av TO2 har styrelse och ledning ökat sitt aktieägande till 17 458 449 aktier vilket motsvarar cirka 3,8% procent av Bolaget.

För befintliga aktieägare som inte utnyttjat några teckningsoptioner, uppgår utspädningen till 26,13 procent.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, VD Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, Styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, ca@mangold.se, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 september 2019 kl. 16.20 CEST.

« Tillbaka till pressreleaser