Teckningsperioden för TO2 har börjat

2019-09-03

Scandinavian Enviro Systems (publ): Genom de teckningsoptioner av serie 2018/2019 (TO2) som emitterades i samband med företrädesemissionen i december 2018 kan aktier tecknas under perioden 2 – 13 september 2019. En teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie för 0,40 SEK. Nedan presenteras information om hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner och sammanfattade villkor för teckningsoptionerna.

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)

Teckning och betalning med stöd av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registreringen hos Bolagsverket och sedan emittering hos Euroclear. Anmälningssedel med instruktion för betalning finns tillgänglig på Enviros hemsida www.envirosystems.se och på Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se.

Sammanfattade villkor

En teckningsoption av serie 2018/2019 (TO2) berättigar till teckning av en aktie för 0,40 SEK. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av aktier från den 2 september 2019 till och med den 13 september 2019. I det fall samtliga teckningsoptioner nyttjas tillförs Enviro cirka 84,5 MSEK före emissionskostnader. Erhållande av de tecknade aktierna genom utnyttjandet av teckningsoption beräknas ske cirka fyra veckor efter teckningsperiodens utgång.

Anmälningssedel och instruktion för betalning vid teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner av finns tillgänglig på Enviros hemsida www.envirosystems.se och på emissionsinstitutet Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna TO2 finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.envirosystems.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, VD Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, Styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, ca@mangold.se är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

« Tillbaka till pressreleaser