Scandinavian Enviro Systems offentliggör prospekt avseende företrädesemission

2018-11-28

Styrelsen för Scandinavian Enviro Systems AB (publ) (”Enviro” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt avseende företrädesemission av aktier och teckningsoptioner genom utgivande av s.k. units i Bolaget (”Företrädesemissionen”), vilket har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Prospektet finns nu tillgängligt på Bolagets webbplats, www.envirosystems.se samt på Mangold Fondkommission AB:s webbplats, www.mangold.se.

  • Teckningsperioden avseende Företrädesemissionen löper från och med den 4 december 2018 till och med den 18 december 2018.
  • Handel med uniträtter sker på Nasdaq First North mellan den 4 december 2018 och den 14 december 2018.
  • Prospekt, teaser, anmälningssedlar och annan information om Företrädesemissonen kommer att hållas tillgängliga på www.envirosystems.se och www.mangold.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, tel: +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se

Mangold Fondkommission AB, +46 (0)8 503 01 551, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2018 kl. 17:25 CET.

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna units i Enviro och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Enviro kommer endast att ske genom det prospekt som godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet innehåller bland annat riskfaktorer, finansiell information samt information om Bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som kommer att finnas i det prospekt som har offentliggjorts av Enviro på Bolagets webbplats. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Varken uniträtter, betalda tecknades units (”BTU”), nyemitterade aktier eller teckningsoptioner har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga uniträtter, BTU, nyemitterade aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt.

Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i Företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Enviro aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Enviro lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

« Tillbaka till pressreleaser