Scandinavian Enviro Systems offentliggör prospekt avseende företrädesemission

2016-09-09

Styrelsen för Scandinavian Enviro Systems AB (publ) (”Enviro” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt avseende företrädesemission av aktier i Bolaget (”Företrädesemissionen”), vilket har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns nu tillgängligt på Bolagets webbplats, www.envirosystems.se samt på Mangold Fondkommission AB:s webbplats, www.mangold.se.

  • Teckningsperioden avseende Företrädesemissionen löper från och med den 12 september 2016 till och med den 30 september 2016.
  • Handel med teckningsrätter sker på Nasdaq First North mellan den 12 september 2016 och den 28 september 2016.
  • Prospekt, anmälningssedlar och annan information om Företrädesemissonen kommer att hållas tillgängliga på www.envirosystems.se och www.mangold.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Sörensson, VD Enviro 0735-10 53 43

thomas.sorensson@envirosystems.se

Kort om Bolaget:

Enviro är ett svenskt företag som utvecklar, bygger och säljer anläggningar för återvinning av däck. Processen är baserad på en patenterad pyrolysteknik - Carbonize by Forced Convection (CFC) - för återvinning. Enviros helägda dotterbolag Tyre Recycling in Sweden har uppfört en fullskalig produktionsanläggning för återvinning av däck i Åsensbruk, Dalsland. Återvinningsanläggningens huvudsyfte, förutom att återvinna industrimaterial från uttjänta däck, är att demonstrera och visa återvinningsprocessen för framtida anläggningskunder. Fabriken är dimensionerad för 7 000 ton däck per år vilket motsvarar cirka 10 procent av insamlade däck i Sverige. En expandering är i sin vagga i första hand inom EU, men också utanför Europa såsom i Sydamerika. Enviros aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North och Erik Penser, 08-463 80 00, är Bolagets Certified Adviser.

info@envirosystems.se / www.envirosystems.se

Information:

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 september 2016 kl. 16:00 CET.

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Scandinavian Enviro Systems AB (publ). Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner i Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) sker endast genom det prospekt som Bolaget har offentliggjort idag.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia) (”USA”), Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid mot denna anvisning kan utgöra ett brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA.

« Tillbaka till pressreleaser