Scandinavian Enviro Systems har säkrat bryggfinansiering på 7 MSEK

2018-10-31

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) (”Enviro” eller ”Bolaget”) har, med hjälp av en av Bolagets garanter i tidigare pressmeddelad företrädesemission, säkrat Bolagets finansieringsbehov fram till mottagande av emissionslikvid.

Enviro har säkrat en finansiering som syftar till att täcka bolagets behov av rörelsekapital inklusive vissa investeringar och emissionskostnader fram till emissionslikvid i december månad. Denna finansiering har skett med hjälp av en av den tidigare annonserade företrädesemissionens garanter.

Finansieringen är på 7 MSEK, kommer att komma Bolaget tillhanda per 2018-11-01 och löper som längst till 2018-12-31.

Finansieringskostnaden motsvarar en månadsränta på 2,5% per påbörjad 30-dagarsperiod.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, tel: +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 (0)8 503 01 551, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2018 kl. 14.35 CET.

« Tillbaka till pressreleaser