Scandinavian Enviro Systems företrädesemission har övertecknats - tillförs cirka 52,4 MSEK

2016-10-05

Intresset för teckning av aktier i företrädesemissionen i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) (”Enviro” eller ”Bolaget”) som avslutades den 30 september 2016 har varit stort. Sammanlagt inkom teckningar av aktier med stöd av teckningsrätter och anmälningar om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt uppgående till cirka 60,6 MSEK, vilket motsvarar 116 procent av företrädesemissionen. Totalt inkom 444 anmälningar om teckning utan företrädesrätt.

Genom företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget öka med 69 822 176 aktier, varav 55 234 689 aktier, motsvarande cirka 79 procent av företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. 14 587 487 aktier, motsvarande cirka 21 procent av företrädesemissionen, tecknas utan stöd av företrädesrätt. Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget därmed cirka 52,4 MSEK före emissionskostnader.

Tecknare av aktier med stöd av teckningsrätter erhåller BTA 1, vilka kommer att omvandlas till nya aktier i Bolaget när delregistrering 1 är genomförd hos Bolagsverket. Tecknare av aktier utan företrädesrätt erhåller efter reglerande av utskickad avräkningsnota BTA 2 som så snart delregistrering 2 är genomförd hos Bolagsverket kommer att omvandlas till nya aktier.

Genom företrädesemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 69 822 176 aktier till 116 370 293 aktier och aktiekapitalet i Bolaget med 2 792 887 SEK till 4 654 812 SEK.

Mangold Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi legal rådgivare till Enviro i samband med företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, VD Enviro 0735-10 53 43
thomas.sorensson@envirosystems.se

Kort om Bolaget:
Enviro är ett svenskt företag som utvecklar, bygger och säljer anläggningar för återvinning av däck. Processen är baserad på en patenterad pyrolysteknik - Carbonize by Forced Convection (CFC) - för återvinning. Enviros helägda dotterbolag Tyre Recycling in Sweden har uppfört en fullskalig produktionsanläggning för återvinning av däck i Åsensbruk, Dalsland. Återvinningsanläggningens huvudsyfte, förutom att återvinna industrimaterial från uttjänta däck, är att demonstrera och visa återvinningsprocessen för framtida anläggningskunder. Fabriken är dimensionerad för 7 000 ton däck per år vilket motsvarar cirka 10 procent av insamlade däck i Sverige. En expandering är i sin vagga i första hand inom EU, men också utanför Europa såsom i Sydamerika. Enviros aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, 08-5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.
info@envirosystems.se / www.envirosystems.se

Information:
Denna information är sådan information som
Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 oktober 2016 kl. 13:45 CET.

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Scandinavian Enviro Systems AB (publ). Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner i Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) sker endast genom det prospekt som Bolaget har offentliggjort idag.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia) (”USA”), Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid mot denna anvisning kan utgöra ett brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA.

« Tillbaka till pressreleaser