Scandinavian Enviro Systems AB (publ) offentliggör tilläggsprospekt avseende pågående nyemissioner

2014-05-21

Styrelsen i Scandinavian Enviro Systems har upprättat tilläggsprospekt avseende pågående nyemissioner, vilket har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Tilläggsprospektet är ett tillägg till det prospekt som bolaget offentliggjorde den 4 april 2014.

Tilläggsprospektet innehåller information med anledning av bolagets pressmeddelanden ”Avsiktsförklaring om försäljning och drift av produktionsanläggning tecknad med kinesiskt bolag”
från den 15 maj 2014 och ”Scandinavian Enviro Systems pågående nyemission med företrädesrätt för aktieägare och konvertibelinnehavare till fullo garanterad” från den 21 maj 2014.

Tilläggsprospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.envirosystems.se, på Birger Jarl Fondkommissions hemsida, www.birgerfk.com, på Aqurat Fondkommissions hemsida, www.aqurat.se, samt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se. Tilläggsprospektet kan även erhållas kostnadsfritt i pappersform genom beställning till Scandinavian Enviro Systems huvudkontor på ordinarie kontorstid under vardagar.

Investerare som, före offentliggörandet av tilläggsprospektet, har gjort anmälan om eller på annat sätt samtyckt till teckning av aktier som omfattas av prospektet, har enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av tilläggsprospektet, det vill säga till och med den 23 maj 2014. Återkallelse ska meddelas till Aqurat Fondkommission, eller annan till vilken anmälan gjordes, och måste avse samtliga aktier som investerarens anmälan avser. Anmälan som ej återkallas i kommer att förbli bindande. Investerare som önskar kvarstå som tecknare behöver således inte vidta några åtgärder.

« Tillbaka till pressreleaser