Scandinavian Enviro Systems AB (publ) noteras för handel på First North 18/6 2014

2014-06-10

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) planerar första handelsdag för handel av dess aktier på NASDAQ OMX First North till den 18:e juni. Detta är under förutsättning att godkännande från NASDAQ OMX erhålles. Förkortning av företagets aktier på First North kommer vara SES.

Med anledning av noteringen lämnas härmed viss uppdaterad information om koncernens finansiella ställning per 2014-05-31:

Koncernens totala balansomslutning uppgick per den sista maj till 153 458 KSEK, vilket motsvarar en ökning om 21 240 KSEK jämfört med årsskiftet. Under året har ett flertal emissioner genomförts som syftat till att stärka koncernens balansräkning och likviditet inför koncernens förestående kommersialiseringsfas och för att avveckla vissa kostsamma finansieringslösningar. Även fond- och kvittningsemissioner samt en split 5:1 har genomförts i syfte att möjliggöra ägarspridning, konvertering av konvertibellån samt konvertering av andra skulder till aktieägare mot aktier. Totalt har koncernen ökat det egna kapitalet med 52 585 KSEK till 98 735 KSEK. Antalet aktier har under perioden ökat från 2 730 429 till 18 674 660 där 14 939 728 är hänförliga till spliten.

I samband med pågående företrädes- och spridningsemission beräknas det egna kapitalet öka med ytterligare 32 194 KSEK i juni. Samtidigt kommer antalet aktier öka till 20 284 342. Utöver detta finns totalt 705 805 st teckningsoptioner utställda.

Nettoskuldsättning KSEK 2014-05-31 2013-12-31 A) Likvida medel 20 227 8 114 B) Kortfristiga tillgångar
1 594
584
C) Kortfristiga finansiella skulder 8 002 34 661 D) Kortfristig del av långfristiga skulder 7 583 10 751 E) Andra kortfristiga skulder 7 521 9 206 F) Summa kortfristiga skulder (C)+(D)+(E) 23 106 54 618 G) Netto kortfristig skuldssättning (F)-(B)-(A) 1 285 45 920 H) Långfristig skuldsättning 31 617 31 451 I) Nettoskuldsättningsgrad (G)+(H) 32 902 77 371

Fullständig delårsrapport lämnas 2014-08-28.

Ovan information har inte varit föremål för granskning av revisor.

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Hagbyhn, VD, Tel: +46 (0)733-76 57 00, martin.hagbyhn@envirosystems.se

Stig-Arne Blom, Styrelseordförande, +46 (0)705-25 16 15, stigarne@blom.pp.se

Scandinavian Enviro Systems AB (publ)
Hugo Grauers gata 3 B

411 33 Göteborg

Tel: 031-799 07 20 (växel)

info@envirosystems.se

www.envirosystems.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 2014-06-10, kl 17.00.


« Tillbaka till pressreleaser