Scandinavian Enviro Systems AB (publ) genomför en företrädesemission av units om 64,5 MSEK under förutsättning av årsstämmans godkännande

2015-03-27

Styrelsen i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) (”Enviro” eller ”Bolaget”) har den 27 mars 2015 beslutat om en nyemission av s.k. units om ca 64,5 MSEK, bestående av aktier och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga ägare, under förutsättning av årsstämmans godkännande (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen är säkerställd till 80,0 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Vid fullt utnyttjande av de teckningsoptioner som ges ut inom ramen för Företrädesemissionen tillförs Bolaget ytterligare ca 14,5 MSEK.


Bakgrund och motiv i sammandrag

Enviro utvecklar, bygger och säljer anläggningar för återvinning av innehållet i uttjänta fordonsdäck baserat på Enviros egna patenterade pyrolysteknik. Kol eller kimrök återvinns för avsättning inom gummiindustrin, olja för förbränning som energikälla och stålinnehållet för återvinning inom metallvaruindustrin. Producerad gas nyttjas i den egna återvinningsprocessen.

Bolaget har en produktionsanläggning i Åsensbruk i Dalsland som, vid sidan av att fungera som fullskalig referensanläggning för anläggningsleveranser till externa beställare, löpande i industriell drift kommer att producera kimrök för avsättning inom gummiindustrin. Enviro står efter tekniska uppgraderingar av anläggningen i Åsensbruk och pågående säkring av produktkvaliteten för Kimrök inför kommersialisering genom leveranser av fullskaliga anläggningar i samarbete med externa parter. Enviros anläggningar svarar upp emot däcksindustrins miljöåtaganden och producentansvar att samla in och återvinna uttjänta däck inom ramen för regler för miljömässig hållbarhet.

Företrädesemissionen genomförs för att tillföra Bolaget medel för återstående teknisk uppgradering av anläggningen i Åsensbruk inklusive kvalitetssäkring av Bolagets produkt kimrök, kapitalbindning för kommande leveranser av fullskaliga produktionsanläggningar till externa parter samt rörelsekapital för löpande drift av Bolaget.


Huvudsakliga villkor samt information om teckningsförbindelser och garantiåtaganden avseende Företrädesemissionen

Styrelsen för Enviro har den 27 mars 2015 beslutat om en nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare, under förutsättning av årsstämmans godkännande. Varje innehavd aktie berättigar till en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av tre (3) aktier och en (1) teckningsoption. Teckningskursen är 6,00 SEK per unit, motsvarande 2,00 SEK per ny aktie. Teckningsperioden löper från och med den 18 maj 2015 till och med den 2 juni 2015.

Maximalt 10 579 117 units ska kunna emitteras, varigenom maximalt 31 737 351 aktier och 10 579 117 teckningsoptioner kan emitteras. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 64,5 MSEK före emissionskostnader, varvid Bolagets aktiekapital kommer att öka med 1 269 494,04 SEK. Företrädesemissionen är genom teckningsförbindelser om cirka 18,3 MSEK och emissionsgarantier om cirka 32,5 MSEK säkerställd upp till 50,8 MSEK, motsvarande 80,0 procent av emissionsbeloppet. Någon ersättning till de som har lämnat teckningsförbindelser utgår ej. Garanterna erhåller kontant ersättning. Närmare information angående de parter som har ingått teckningsförbindelser och garantiåtaganden samt information angående ersättning framgår nedan under ”Teckningsförbindelser och emissionsgarantier” och kommer att framgå av det prospekt som kommer att offentliggöras med anledning av företrädesemissionen. Se preliminär tidplan nedan.

Teckning av aktier med utnyttjande av optionsrätt ska kunna ske under tiden från och med den 12 september 2016 till och med den 30 september 2016 till en teckningskurs om 2,75 SEK per aktie. Två (2) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny aktie, envar med ett kvotvärde om 0,04 SEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs Bolaget ytterligare cirka 14,5 MSEK före emissionskostnader, varvid Bolagets aktiekapital kommer att öka med 211 582,34 SEK. Bolagets avsikt är att teckningsoptionerna ska tas upp till handel på Nasdaq First North.

Aktier och aktiekapital

Bolagets aktiekapital uppgår idag till 846 329,40 SEK, fördelat mellan 21 158 235 aktier. Företrädesemissionen kan komma att medföra en ökning av aktiekapitalet med högst 1 269 494,04 SEK genom nyemission av högst 31 737 351 aktier. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kan aktiekapitalet komma att öka med ytterligare högst 211 582,32 SEK genom nyemission av högst 5 289 558 aktier. Sammantaget medför ovanstående beslut, under förutsättning att de genomförs, att aktiekapitalet efter Företrädesemissionen och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer att uppgå till högst 2 327 405,76 SEK, fördelat på högst 58 185 144 aktier.

Företrädesemissionen kan komma att medföra en maximal utspädningseffekt, såvitt avser de aktier som kan komma att nyemitteras, motsvarande 60 procent av Bolagets aktiekapital och totala röstetal samt, såvitt avser de aktier som kan komma att tecknas med utnyttjande av optionsrätt, motsvarande ytterligare 9 procent av Bolagets aktiekapital och totala röstetal. Den totala utspädningseffekten av aktiedelen respektive teckningsoptionsdelen kan komma att motsvara maximalt cirka 64 procent av Bolagets aktiekapital och totala röstetal. Procenttal avseende de aktier som kan komma att emitteras samt den totala utspädningseffekten har baserats på dagens registrerade aktiekapital och antal aktier och beräknats utifrån det antal aktier och röster som högst kan komma att emitteras dividerat med det totala antalet aktier och röster efter sådan emission. Avseende de aktier som kan komma att tecknas med utnyttjande av optionsrätt har procenttalet istället baserats på dagens registrerade aktiekapital och antal aktier inklusive de aktier som kan komma att nyemitteras.

Preliminär tidplan avseende Företrädesemissionen

27 mars Kallelse till årsstämma

28 april Årsstämman godkänner styrelsens beslut om Företrädesemissionen

5 maj Beräknad dag för offentliggörande av prospekt

6 maj Sista dag för handel med aktier med rätt att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt

7 maj Första dag för handel med aktier utan rätt att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt

8 maj Avstämningsdag för erhållande av uniträtter och rätt till deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt

18 maj Teckningsperiod och handel med uniträtter startar

18 maj Handel med BTA (betald tecknad aktie) startar och pågår fram till dess att Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen

29 maj Handel med uniträtter avslutas

2 juni Teckningsperiod avslutas

8 juni Preliminär dag för offentliggörande av Företrädesemissionens utfall

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier

Ett antal av Bolagets större aktieägare, bland annat KL Ventures AB, Hans Andersson Recycling AB, Martin Hagbyhn, VD samt Stig-Arne Blom, styrelseordförande, har genom teckningsförbindelser förbundit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen, motsvarande lägst cirka 18,3 MSEK. Därutöver har Bolaget ingått avtal med främst externa investerare om emissionsgarantier om totalt cirka 32,5 MSEK, motsvarande cirka 51,0 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed säkerställd upp till 50,8 MSEK, motsvarande 80,0 procent av emissionsbeloppet.

Årsstämma den 28 april 2015

Genomförandet av Företrädesemissionen kräver godkännande vid bolagsstämma, som är planerad till den 28 april 2015.

Kallelse till bolagsstämman pressmeddelas separat.

Rådgivare

Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare till Scandinavian Enviro Systems i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Delphi KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information

Martin Hagbyhn, VD

Tel: +46 (0)733-76 57 00

martin.hagbyhn@envirosystems.se

Stig-Arne Blom, Styrelseordförande

Tel: +46 (0)705-25 16 15

stigarne@blom.pp.se

Scandinavian Enviro Systems AB

Regnbågsgatan 8C

417 55 Göteborg

info@envirosystems.se

www.envirosystems.se

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) utvecklar, bygger och säljer anläggningar för återvinning av fordonsdäck till kimrök, olja, stål och gas som främsta produkter. Processen är baserad på en egen patenterad pyrolysteknik - Carbonize by Forced Convection (CFC). Bolaget har en fullskalig produktionsanläggning i Åsensbruk, Dalsland. Anläggningen ska, samtidigt som den fungerar som referensanläggning för leverans av kompletta återvinningsanläggningar, i industriell drift producera återvunnen kimrök för avsättning till gummiindustrin samt olja för energiförbränning och stål för avsättning till metallvaruindustrin.

Scandinavian Enviro Systems handlas på Nasdaq First North under förkortningen SES. Erik Penser Bankaktiebolag är företagets Certified Adviser.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, uniträtter eller andra värdepapper i Scandinavian Enviro Systems. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Scandinavian Enviro Systems kommer endast att ske genom det prospekt med folder som kommer att sammanställas och inlämnas till Finansinspektionen. Efter det att Finansinspektionen har godkänt och registrerat prospektet kommer det att offentliggöras, och hållas tillgängligt bland annat på Bolagets hemsida, vilket Bolaget beräknar kunna ske omkring den 5 maj 2015.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i USA. Inga värdepapper omnämnda häri har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Scandinavian Enviro Systems aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

« Tillbaka till pressreleaser