Scandinavian Enviro Systems AB offentliggör prospekt avseende företrädesemission av units

2015-05-08

Styrelsen för Scandinavian Enviro Systems AB (publ) (”Enviro” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt avseende företrädesemission av units, vilket idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.envirosystems.se. Det tryckta prospektet kommer under teckningsperioden att kunna erhållas kostnadsfritt från Enviro, info@envirosystems.se, www.envirosystems.se eller från emissionsinstitutet Erik Penser Bankaktiebolag, 08-463 80 00, www.penser.se.

Bolaget kommer att distribuera en informationsbroschyr till samtliga aktieägareägare med närmare instruktioner om teckning av units.

Företrädesemissionen i korthet

  • Aktieägare i Enviro har företrädesrätt att teckna en (1) unit per två (2) befintliga aktier. En unit består av tre (3) aktier och en (1) teckningsoption. Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kurs 2,75 SEK under perioden 12-30 september 2016.
  • Teckningskursen är 6,00 SEK per unit, motsvarande 2,00 SEK per aktie. Teckningsoptionen erhålls vederlagsfritt.
  • Enviro tillförs initialt högst 63,5 MSEK före emissionskostnader vid full teckning av företrädesemissionen och senast i september 2016 ytterligare högst 14,5 MSEK vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna för teckning av aktier.
  • Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen är den 8 maj 2015.
  • Teckningsperioden i företrädesemissionen löper den 18 maj – 2 juni 2015.
  • Handel med uniträtter sker under perioden 18 – 29 maj 2015.

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Hagbyhn, VD, Tel: +46 (0)733-76 57 00, martin.hagbyhn@envirosystems.se

Stig-Arne Blom, Styrelseordförande, +46 (0)705-25 16 15, stigarne@blom.pp.se

www.envirosystems.se

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland

« Tillbaka till pressreleaser