Scandinavian Enviro Systems AB genomför en garanterad företrädesemission om cirka 106 MSEK samt en förändring av verksamhetsbeskrivning

2018-10-26

Styrelsen i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) (”Enviro” eller ”Bolaget”) har, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat om en emission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Erbjudandet består av högst 264 038 280 nya aktier och högst 264 038 280 teckningsoptioner.

Beslutet förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma som kommer hållas den 27 november 2018. Kallelsen till extra bolagsstämma offentliggörs genom särskilt pressmeddelande.

Sammanfattning

 • Styrelsen i Enviro föreslår extra bolagsstämma den 27 november 2018 att godkänna styrelsens beslut om Företrädesemissionen som kan vid fullteckning tillföra Enviro upp till cirka 106 MSEK, före emissionskostnader. Vid fullteckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner för teckning av aktier kommer Bolaget att tillföras ytterligare som lägst cirka 106 MSEK och som högst cirka 264 MSEK.
 • Företrädesemissionen omfattas till 80 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.
 • Samtliga befintliga aktieägare erhåller rätten att teckna en (1) unit för varje aktie som ägs på avstämningsdagen den 30 november 2018, en (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie 2018/2019. Teckningskursen är 0,80 SEK per unit, vilket således innebär en teckningskurs om 0,40 SEK per aktie.
 • Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier enligt Nasdaq First Norths officiella kurslista under perioden från och med 15 augusti 2019 till och med 29 augusti 2019. Teckningskursen kan inte vara lägre än 0,40 SEK eller högre än 1,00 SEK.
 • Teckningsperiod för teckning av units kommer att vara från och med 4 december 2018 till och med 18 december 2018. Teckningsperiod för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kommer att vara från och med 2 september 2019 till och med 13 september 2019.
 • Bolaget avser vidare genomföra en förändring av verksamhetsbeskrivningen i bolagsordningen, innebärande att Enviros verksamhetsinriktning förtydligas och breddas till att omfatta framtida anläggningar där Bolaget kan uppträda som ägare eller delägare.
 • Bolaget genomför föreliggande kapitalisering för att påskynda kommersialiseringen av Bolaget, samt för att kapitalisera Enviros attraktiva marknadsposition inom den dynamiskt växande marknaden för kimrök.

Bakgrund och motiv i sammandrag

Enviro har utvecklat en unik patenterad teknologi för återvinning av fyra värdefulla material, kimrök, olja, stål och gas, från uttjänta däck. Bolaget upplever en marknad i förändring där gummiindustrin efterfrågar alltmer återvunna material till följd av bl.a. ökad global miljömedvetenhet och ökade kostnader för nytillverkning av kimrök.

Med grund i detta anser sig Bolaget ha en möjlighet att accelerera kommersialiseringen av verksamheten. Utöver den föreslagna kommersialiseringen är det styrelsens bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för aktuella behov under den kommande tolvmånadersperioden, vilket ligger till grund för Bolagets beslut att genomföra Företrädesmissionen.

Enviro avser använda den totala nettolikviden till följande ändamål, angivna i prioritetsordning:

 • Säkerställande av rörelsekapital
 • Säkerställa ägarandelar i samt delfinansiering av framtida anläggningar
 • Tillförande av resurser för att accelerera bolagets kommersialiseringsfas
 • Kapacitetshöjande investeringar i anläggningen i Åsensbruk

Företrädesemissionen
Styrelsen i Enviro har, under förutsättning av efterföljande godkännande av extra bolagsstämma den 27 november 2018, beslutat om emission av aktier och teckningsoptioner (units) i enlighet med nedan huvudsakliga villkor:

 • Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje aktie som ägs på avstämningsdagen. En (1) uniträtt berättigar innehavaren att teckna en (1) unit till en teckningskurs om 0,80 SEK.
 • En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier och två (2) teckningsoptioner av serie 2018/2019. Företrädesemissionen innebär därmed emission av högst 264 038 280 nya aktier och 264 038 280 teckningsoptioner. Teckningskursen om 0,80 SEK per unit innebär således en teckningskurs om 0,40 SEK per aktie och två vederlagsfria teckningsoptioner av serie 2018/2019. Vid fullteckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid om totalt cirka 106 MSEK, före emissionskostnader. Därmed kan aktiekapitalet komma att öka från 5 280 765,60 SEK till 15 842 296,80 SEK innebärande en ökning om 10 561 531,20 SEK.
 • Teckningsperiod för teckning av units kommer att vara från och med 4 december 2018 till och med 18 december 2018.
 • Teckningsperiod för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kommer att vara från och med 2 september 2019 till och med 13 september 2019.
 • För befintliga aktieägare som avstår att delta i Företrädesemissionen, under antagande att Företrädesemissionen fulltecknas, uppgår utspädningen till 67 procent.
 • Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier enligt Nasdaq First Norths officiella kurslista under perioden från och med 15 augusti 2019 till och med 29 augusti 2019. Teckningskursen kan inte vara lägre än 0,40 SEK eller högre än 1,00 SEK, vilket innebär att Bolaget kan vid fullteckning som lägst erhålla cirka 106 MSEK och som högst cirka 264 MSEK vid full teckning genom utnyttjande av teckningsoptionerna. Därmed kan aktiekapitalet komma att öka från 15 842 296,80 SEK till 26 403 828 SEK innebärande en ökning om 10 561 531,20 SEK.

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier

Företrädesemissionen omfattas till cirka 3,1 MSEK, motsvarande cirka 3,0 procent av Företrädesemissionen, av teckningsförbindelser och garantier från styrelseledamöter och ledning, och cirka 3,4 MSEK, motsvarande 3,2 procent av Företrädesemissionen, av teckningsförbindelser från övriga aktieägare samt cirka 77,9 MSEK, motsvarande 73,8 procent av Företrädesemissionen, av externa emissionsgarantier. Sammanlagt omfattas därmed 80 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Teckningsförbindelser har lämnats av bland annat Thomas Sörensson (VD), Urban Folcker (CFO), Lennart Persson (styrelseledamot), Stefan Tilk (styrelseledamot, genom bolag), Jan Bruzelius (styrelseledamot), Pegroco Invest AB och Tamt AB. Emissionsgarantierna har lämnats av bland annat Alf Blomqvist (Styrelseordförande, genom bolag), Peter Möller (styrelseledamot), Urban Folcker (CFO), Olov Ershag (COO), Pegroco Invest AB, Formue Nord Markedsneutral A/S samt Mangold Fondkommission AB. För emissionsgarantierna utgår en garantiprovision om tio (10) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning. Garanterna kan även välja att få ersättning i aktier istället för kontant, vid sådant fall är ersättningen tolv (12) procent. Ingen ersättning utgår till de aktieägare som ingått teckningsförbindelser.

Förslag till ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår också att den extra bolagsstämman i två separata beslut beslutar om att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier genom att först justera aktiekapitalet till lägst 5 280 000 kronor och högst 21 120 000 kronor och antalet aktier till lägst 132 000 000 och högst 528 000 000 i en bolagsordning, samt att därefter ändra gränserna för aktiekapitalet till lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor och antalet aktier till lägst 375 000 000 och högst 1 500 000 000. Det andra beslutet om ändring av bolagsordningen är villkorat av att den extra bolagsstämman fattar beslut om att emittera aktier och teckningsoptioner (units) och att teckning och tilldelning av units föranleder ändring av bolagsordningen.

Förändrad verksamhetsinriktning

Vidare föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman beslutar om att ändra bolagsordningens verksamhetsföremål under § 3 med den nya lydelsen: ”Bolaget skall, via helt, delvis eller utan eget ägande, driva alternativt marknadsföra och sälja pyrolysanläggningar för materialåtervinning samt idka handel med anläggningarnas återvunna produkter och bedriva därmed förenlig verksamhet.”

Den ändrade lydelsen innebär att Enviros verksamhetsinriktning förtydligas och breddas något till att omfatta framtida anläggningar där Bolaget kan uppträda som ägare eller delägare.

Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Därtill föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp motsvarande en utspädning om 20 procent av aktiekapitalet i Bolaget.

Tidplan

27 november 2018 Extra bolagsstämma. 28 november 2018 Beräknad dag för offentliggörande av prospekt. 28 november 2018 Sista handelsdag i aktierna med rätt att delta i Företrädesemissionen. 29 november 2018 Första handelsdag i aktierna utan rätt att delta i Företrädesemissionen. 30 november 2018 Avstämningsdag. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB första aktieboken per denna dag kommer att erhålla uniträtter vilka medför rätt att delta i Företrädesemissionen. 4 december – 18 december 2018 Teckningsperiod. 4 december – 14 december 2018 Handel i uniträtter. 4 december – 28 december 2018 Handel i BTU, preliminär tidsperiod. Perioden kan komma att förlängas eller förkortas något, beroende på situation. 20 december 2018 Beräknad dag för offentliggörande av utfall.


Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Enviro i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Delphi KB är legal rådgivare till Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta;

Alf Blomqvist, styrelseordförande, Tel +46 (0) 733 149 700

Thomas Sörensson, VD, Tel: +46 (0) 735 105 343

Urban Folcker, CFO, Tel: +46 (0) 760 00 13 11

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2018 kl. 08:30 CEST.

Om Scandinavian Enviro Systems AB

Enviro är ett miljöteknikföretag som erbjuder lönsam återvinning av däck och förädlade material till främst gummiindustrin. Företaget säljer kompletta miljöanläggningar till industriella investerare och driver dessutom en egen anläggning för uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Enviro som har huvudkontor i Göteborg grundades 2001, har 20 personer anställda och är noterat för handel på Nasdaq First North med Mangold Fondkommission, 08 5030 1550, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna units i Enviro och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Enviro kommer endast att ske genom det prospekt som Enviro beräknar offentliggöra den 28 november 2018.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Varken uniträtter, betalda tecknades units (”BTU”), nyemitterade aktier eller teckningsoptioner har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga uniträtter, BTU, nyemitterade aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt.

Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i Företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Enviro aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Enviro lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

« Tillbaka till pressreleaser