Rättelse: Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari – september 2018

2018-11-07

Rättelsen avser finansiell information på sida 11, balansräkning koncernen, i delårsrapporten som offentliggjordes 08:20, 7 november 2018.

Positiv marknadsutveckling och ökad efterfrågan

Tredje kvartalet 2018

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 0,3 (0,2) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -8,9 (-9,4) MSEK
 • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,07 (-0,08) SEK
 • Periodens kassaflöde efter investeringar uppgick till -6,3 (-6,3) MSEK
 • Stärkande av kapitalet genom kvittningsemissioner på totalt 8,1 MSEK
 • Lån hos Pegroco Invest AB på 7,5 MSEK har förlängts till slutet på året

Perioden januari-september 2018

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 0,9 (0,4) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -27,9 (-28,7) MSEK
 • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,23 (-0,25) SEK
 • Periodens kassaflöde efter investeringar uppgick till -19,6 (-24,3) MSEK
 • Tecknande av MoU med Treadcraft Limited avseende en anläggning i NewYork State, USA
 • Tecknande av MoU med Windspace A/S avseende en anläggning i Danmark
 • Kvalitetsjubileum: över 50 miljoner komponenter har levererats till Volvo Cars innehållande Enviros återvunna kimrök
 • Stärkande av kapitalet genom kvittningsemissioner på totalt 5,6 MSEK
 • Ett existerande lån på 4,5 MSEK hos extern långivare övertas av Pegroco Holding AB och förlängts till slutet av året

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Produktionstester med ny kimröksprodukt av internationell gummiproducent
 • Annonsering av företrädesemission på cirka 106 MSEK
 • Kallelse till extra bolagsstämma avseende företrädesemission samt ändring av bolagsordning
 • Säkring av bryggfinansiering på 7,0 MSEK

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, tel: +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 (0)8 503 01 550, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2018 kl. 14.30 CET.

« Tillbaka till pressreleaser