Rapport från årsstämman i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) den 13 juni 2014

2014-06-13

I samband med dagens Årsstämman i Scandinavian Enviro Systems AB (SES) lämnade VD Martin Hagbyhn i sammandrag följande information till stämmodeltagarna:

”I produktionsanläggningen i Åsensbruk pågår slutfasen av intrimningen för att efter semestern kunna starta produktionen av en potentiell kontinuerlig kimröksleverans till slutkund. Positiva möten med flera gummiindustrier har företagits. Av slutprodukterna olja och stål pågår redan nu leveranser på kommersiell grund. Arbetet med försäljning av anläggningar fortgår med stort intresse från marknaden i flera länder främst i Kina, där vi har en avsiktsförklaring om köp (Letter of Intent) från en kund, samt i Polen och England.”

Stämman beslutade att fastställa den framlagda årsredovisningen för 2013 inklusive koncernredovisningen och styrelsens förslag till resultatdisposition, samt beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Stämman beslutade vidare att styrelsen, intill nästa årsstämma, skall bestå av sex ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Samtliga ordinarie styrelseledamöter omvaldes därefter vilket innebär att styrelsen utgörs av:

Stig-Arne Blom, som också valdes till styrelsens ordförande,

Bengt Andersson,

Bengt-Sture Ershag,

Anders Ilstam,

Lennart Persson,

Johanna Stenman.

Detaljerad information om respektive styrelseledamot finns uppdaterad på SES hemsida.

Till revisorer nyvaldes revisionsfirman PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Johan Palmgren som ansvarig revisor. Inga revisorssuppleanter valdes.

Stämman beslutade vidare enhälligt att i enlighet med styrelsens förslag inrätta en valberedning som till nästa årsstämma skall föreslå:

  • Val av stämmoordförande.
  • Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer.
  • Beslut om styrelsearvoden, ersättning för kommittéarbete samt arvode till revisorer.
  • Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.

Valberedningens sammansättning kommer att meddelas genom pressmeddelande och på bolagets hemsida så snart representanterna har utsetts, dock senast sex månader före årsstämman 2015.

Årsstämman beslutade också enhälligt att ändra bolagsordningen enligt följande:

  • Som en anpassning till Koden för svensk bolagsstyrning beslöt årsstämman att ”Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter utan suppleanter”.

  • Angående revisorer beslöt årsstämman att Bolagsordningens lydelse skall vara: ”Bolaget skall ha en eller två revisorer med högst två suppleanter, alternativt ett registrerat revisionsbolag”.

  • Angående ort för bolagsstämmor beslöts: ”Bolagsstämma skall hållas i Göteborg, Stockholm eller Åsensbruk.”

Stämman hölls i Hans Andersson Recyclings lokaler och på stämman var representerade strax under 54 procent av antalet röster och aktier genom personlig närvaro och genom ombud.

För ytterligare information, kontakta:

Martin Hagbyhn, VD

telefon +46 31 – 799 07 20

mobil +46 733 – 76 57 00

e-post martin.hagbyhn@envirosystems.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 2014-06-13, kl 16.00.

« Tillbaka till pressreleaser