OPERATIV UPPDATERING FRÅN ENVIRO

2015-01-21

I vår strävan att kontinuerligt förbättra vår kommunikation med våra intressenter kommer Scandinavian Enviro Systems (Enviro) nu kvartalsvis publicera en operativ uppdatering om läget i bolaget. Detta ersätter inte Enviros övriga kommunikationsspridning och rapporter utan skall ses som ett komplement. Önskar du prenumerera på våra pressmeddelanden går det bra att anmäla sig för det på vår webbplats, www.envirosystems.se.

Kommentar från Enviros VD Martin Hagbyhn

Försäljning av anläggningar

Stort fokus har under 2014 legat på försäljning av anläggningar. Förhandlingar, som är olika långt framskridna, förs med ett flertal potentiella köpare i flera olika länder. I Chile pågår diskussioner med flera parter såsom investerare, potentiella operatörer, gruvindustrin, myndigheter och däcktillverkare. I nuläget undersöker vi de lokala förhållandena i två olika geografiska områden i landet gällande aspekter såsom kostnader, lokalisering, logistik och marknadsdimensioner. Mot bakgrund av diskussionerna i Chile var det därför positivt att Nordiska Projektexportfonden (Nopef) beviljat Enviro ett stöd för fortsatta förundersökningar om försäljning av anläggningar i Chile. Stödet möjliggör att Enviro kan intensifiera arbetet i landet. Det är särskilt glädjande att tre av varandra oberoende aktörer, som en del av processen, har skrivit intentionsförklaringar till Nopef via Enviro där de uttrycker sitt intresse av att förvärva och bygga anläggningar i Chile.

De förhandlingar som förts med en av våra kinesiska motparter har, som tidigare meddelats, avslutats. Orsaken till de avbrutna förhandlingarna var främst att vår motpart kände en osäkerhet på grund den volatilitet som kännetecknat oljemarknaden under 2014. Vid sidan om denna aktör för vi även samtal med andra parter i Kina som fortsätter oberoende av den nu avbrutna förhandlingen.

Utöver potentiella köpare i Chile och Kina har vi även förhandlingar med parter i Polen och England. Vid sidan om dessa för vi också diskussioner i ett flertal länder såsom Tjeckien och Italien. Min förhoppning är att snart kunna presentera positiva framsteg från de diskussionerna. Under januari besöker jag både Chile, Italien och Tjeckien med anledning av dessa förhandlingar.

Påverkan från oljepriset

Försäljningsvärdet av våra två viktigaste slutprodukter, olja och kimrök, påverkas av priset på råolja. Vid ett råoljepris om 50 USD/fat räknar vi med att försäljningsvärdet för produkterna uppgår till ungefär 3 000 kr/ton återvunnet däck. En förändring av råoljepriset med 10 USD/fat påverkar det kalkylerade priserna från produkterna med knappt 10 procent. Vid ett oljepris om 80 USD/fat blir våra kalkylerade intäkter därför ca 3 800 kr/ton däck.

Vid köp av en anläggning från Enviro, beräknat med svenska råvaru- och övriga kostnader samt ett råoljepris på 50 USD/fat, har köparen i ett normalfall en pay-back (dvs. den tid det tar för köparen av en anläggning att tjäna in investeringen) på ca sex år räknat på EBITDA. Detta betraktar vi som fortsatt attraktivt. Först vid långsiktiga nivåer för råoljepriset under 30 USD/fat stiger pay-backtiden till över tio år.

Det nuvarande, relativt låga, råoljepriset ger en positiv påverkan i form av lägre produktionskostnader i vår process. En tänkbar negativ effekt av det låga råoljepriset är att nyproducerad kimrök, vilken tillverkas av olja, kan förväntas falla något i pris vilket skulle kunna påverka det pris Enviros kimrök betingar. Det skall dock understrykas att detta inte är något vi ännu märkt av. Orsaken till det kan vara att vårt pris för kimrök redan ligger under det av oss bedömda marknadspriset på nyproducerad kimrök. Kimröksmarknaden är också trögare och mer komplex i sin kostnadsstruktur än oljemarknaden. Utifrån detta bygger vi våra antaganden om kimröksprisets oljeprisberoende på att oljekostnaden motsvarar ca 30-40 procent av försäljningspriset för nytillverkad kimrök.

Anläggningen i Åsensbruk

Parallellt med arbetet med försäljning av nya anläggningar har vi i vår befintliga anläggning i Åsensbruk genomfört ett antal förbättringar. Dessa föranleddes av att vi under sommaren 2014 stötte på ett problem med något för stora partiklar i kimröken. Detta behövde vi åtgärda för att kunna kvalitetssäkra produkten och åter kunna marknadsföra den. Kvalitetssäkringen görs nu genom införandet av en så kallad vindsikt i processen, som frånskiljer eventuella förekomster av för stora partiklar i materialet. Vindsikten är integrerad i en ny kvarn som gett en mycket fin kvalitet på kimröken vilket verifierats i omfattande analyser som vi genomfört under hösten. Den integrerade vindsikten och kvarnen levereras under denna vecka och beräknas vara slutligt driftsatt under februari månad.

Under sommaren framkom också att det förelåg en risk att kolrester kunde följa med i pyrolysgasen. För att bland annat åtgärda detta togs en ny modifierad konstruktion av reaktorn fram. Befintliga reaktorer byggdes om under hösten. Ombyggnationen var klar strax före jul och testkörningar som genomförs just nu visar mycket goda resultat.

Betydelsen av ovan lyckade justeringar är mycket stor för oss. Det innebär att vi nu åter har en högklassig och kvalitetssäkrad kimrök som vi kan marknadsföra. Vår plan är att produktionen kommer komma igång gradvis under slutet av första kvartalet 2015 och med en produktion på årsbasis vid årets slut om cirka 6 500 ton återvunna däck.

Avtal för våra produkter

I mitten av december tecknades ett avtal med AnVa Polytech avseende kimrök och gummispill. Samarbetsavtalet innebär att AnVa kommer att leverera gummispill till Enviro för återvinning och Enviro kommer leverera kimrök tillbaka till AnVa. Att vi nu fördjupar och formaliserar samarbetet genom ett avtal avseende kimröksproduktion är mycket positivt. Det visar att vår kimrök inte enbart ger bra resultat i labbtester, utan även är kommersiellt gångbar och i nivå prismässigt med våra tidigare kalkyler. Labb- och i vissa fall produktionstester genomförs också hos andra potentiella tagare.

Den 9 januari presenterade vi även ett avtal för vår olja med Stena Recycling. De har under hösten erhållit mindre leveranser av olja genom vilka de kunnat konstatera oljans höga energivärde, låga vattenhalt och att den är lätthanterlig. Avtalet innebär att all den olja som produceras i Åsensbruk kommer levereras till Stena Recycling, vilket är en milstolpe för bolaget.

Om Scandinavian Enviro Systems AB (publ)

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är ett svenskt företag med bas i Göteborg. Bolaget utvecklar, bygger och säljer anläggningar för återvinning av däck. Processen är baserad på en patenterad pyrolysteknik - Carbonize by Forced Convection (CFC) - för återvinning av organiskt material. Scandinavian Enviro Systems helägda dotterbolag Tyre Recycling in Sweden AB har uppfört en fullskalig produktionsanläggning för återvinning av däck i Åsensbruk, Dalsland. Återvinningsanläggningen är dimensionerad för 12 000 ton däck per år vilket motsvarar cirka 15 % av insamlade däck i Sverige. Scandinavian Enviro Systems handlas på Nasdaq First North under förkortningen SES. Erik Penser Bankaktiebolag är företagets Certified Adviser.

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Hagbyhn, VD, Tel: +46 (0)733-76 57 00, martin.hagbyhn@envirosystems.se

Stig-Arne Blom, Styrelseordförande, +46 (0)705-25 16 15, stigarne@blom.pp.se

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C

417 55 Göteborg

info@envirosystems.se

www.envirosystems.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 2015-01-21, kl 11:05

« Tillbaka till pressreleaser