Kvartalsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari – mars 2020

2020-05-19

Ett kvartal av intensiva förhandlingar banade väg för samarbetet med Michelin.

Perioden januari – mars 2020

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 0,7 (0,1) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -11,7 (-10,0) MSEK
 • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,03 (-0,04) SEK
 • Periodens kassaflöde efter investeringar uppgick till -11,7 (-8,7) MSEK
 • COVID-19: Vi har i nuläget ingen indikation på någon avgörande påverkan på bolaget men då osäkerheten är extremt stor och situationen förändras hela tiden är det mycket svårt att säga hur till exempel reserestriktioner kommer att påverka Enviro. Under denna i många avseenden utmanande period följer vi självfallet utvecklingen noga för att vara beredda att göra de anpassningar som kommer att krävas.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Bolaget har genomfört en riktad nyemission om ca 32,5 MSEK som ett led i strategiskt partnerskap med Michelin. Partnerskapet avses i nuläget innefatta 4 områden:
  • Ett utvecklingsavtal
  • En aktieinvestering om totalt 20 procent i Enviro efter emissionen (genomförd)
  • Ett gemensamt projekt för att bygga en anläggning
  • Ett gemensamt leveransavtal mellan Michelin och Enviro

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, ca@mangold.se, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Herkulesgatan 1K
417 01 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Informationen är sådan som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 maj 2020 kl. 13:00 CEST.

« Tillbaka till pressreleaser