Kommuniké från extra bolagsstämma i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) den 27 november 2018

2018-11-27

Scandinavian Enviro Systems AB (publ), org.nr 556605-6726, höll idag extra bolagsstämma. Bolagsstämman beslutade om ändring av bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag, godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare samt att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Bolagsstämman beslutade att ändra bolagsordningens § 3 innebärande att bolagets verksamhetsbeskrivning ändras till ”Bolaget skall, via helt, delvis eller utan eget ägande, driva alternativt marknadsföra och sälja pyrolysanläggningar för materialåtervinning samt idka handel med anläggningarnas återvunna produkter och bedriva därmed förenlig verksamhet.”.

Vidare beslutade bolagsstämman, mot bakgrund av styrelsens förslag till beslut om emission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare, att ändra bolagsordningens § 4 innebärande att både aktiekapitalets och antalets aktiers lägsta och högsta gräns ändras i två steg.

Den första ändringen innebär att bolagsordningens § 4 ändras till följande: ”Aktiekapitalet skall vara lägst 5 280 000 kronor och högst 21 120 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 132 000 000 och högst 528 000 000.”.

Den andra ändringen innebär att lydelsen av § 4 i bolagsordningen ändras i enlighet med följande: ”Aktiekapitalet skall vara lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 375 000 000 och högst 1 500 000 000.”. Denna andra bolagsordningsändring är villkorad av att teckning och tilldelning av aktier och teckningsoptioner föranleder ändring av bolagsordningen. För det fall Företrädesemissionen (se nedan) inte blir fulltecknad ska lägsta gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen anpassas till det totala aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget efter emissionen samt det högsta aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen multipliceras med en faktor motsvarande fyra gånger de lägsta gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen efter emissionen.

Godkännande av beslut om emission av aktier och teckningsoptioner (units)

Bolagsstämman beslutade om att godkänna styrelsens beslut från den 26 oktober 2018 om emission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för aktieägarna (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen ska genomföras i form av utgivande av s.k. units.

Företrädesemissionen innebär att bolagets befintliga aktieägare äger rätt att teckna units varvid en (1) befintlig aktie i bolaget ger en (1) uniträtt och en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit, bestående av två (2) nyemitterade aktier och två (2) teckningsoptioner av serie 2018/2019. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att teckna units i Företrädesemissionen är fredagen den 30 november 2018.

Teckningskursen per unit är 0,80 SEK, motsvarande en teckningskurs om 0,40 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.

Företrädesemissionen innebär emission av högst 264 038 280 nya aktier och högst 264 038 280 teckningsoptioner. Vid fullteckning tillförs bolaget initialt ett belopp om cirka 105,6 MSEK (före emissionskostnader) och bolagets aktiekapital ökar med högst 10 561 531,20 SEK.

Teckningsperiod för teckning av units är från och med tisdagen den 4 december 2018 till och med tisdagen den 18 december 2018.

Teckningsperiod för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna är från och med 2 september 2019 till och med 13 september 2019. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktier enligt Nasdaq First Norths officiella kurslista under perioden från och med 15 augusti 2019 till och med 29 augusti 2019. Teckningskursen kan inte vara lägre än 0,40 SEK eller högre än 1,00 SEK, vilket innebär att bolaget kan vid fullteckning som lägst erhålla cirka 105,6 MSEK och som högst cirka 264 MSEK vid full teckning genom utnyttjande av teckningsoptionerna. Därmed kan aktiekapitalet komma att öka med ytterligare högst 10 561 531,20 SEK.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Bolagsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp motsvarande en utspädning om 20 procent av aktiekapitalet i bolaget.

För mer detaljerad information om besluten hänvisas till kallelsen till bolagsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.envirosystems.se. Ett prospekt avseende emissionen kommer att offentliggöras före teckningsperiodens början.

För mer information, vänligen kontakta
Thomas Sörensson, VD, Tel: +46 (0) 735 10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO, Tel: +46 (0) 760 00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande, +46 (0) 733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, är Scandinavian Enviro Systems AB Certified Advisor på Nasdaq First North Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First North regelverk. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2018 kl. 19:25 CET.

« Tillbaka till pressreleaser