Kommuniké från extra bolagsstämma i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) den 27 februari 2020

2020-02-27

Vid den extra bolagsstämman i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) den 27 februari 2020 fattade stämman bland annat beslut enligt nedan. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.envirosystems.se.

Stämman beslutade via majoritet, att i enlighet med valberedningens förslag, fastställa styrelsens arvode från 2019-07-01 och fram till nästkommande årsstämma. Vidare beslutades enhälligt i enlighet med valberedningens förslag till principer för övriga ersättningar till styrelsen.

Stämman hölls på Hotell Kusten i Göteborg och vid stämman var cirka 15 procent av antalet röster representerade genom personlig närvaro och fullmakter.

Bakgrunden till förslaget om ändrade styrelsearvoden och ändrade principer för övriga ersättningar till styrelsen, är bolagets ökade behov av att utnyttja kvalificerad kompetens hos styrelsens ledamöter i en omfattning som går utöver vad som kan anses vara normalt för ett styrelseuppdrag. Bolaget befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede, som kräver en omfattande genomlysning av olika strategiska alternativ, samtidigt som det bedriver många och komplicerade förhandlingar med olika motparter. Framför allt bolagets ordförande, men även andra ledamöter, har under det gångna året tidvis varit djupt involverade både i det strategiska arbetet och i olika förhandlingar. Bolaget bedömer att detta behov kommer att kvarstå åtminstone till tiden för kommande årsstämma.

I anslutning till stämman redogjorde Enviro Systems styrelseordförande Alf Blomqvist för utvecklingen på kapitalmarknaden där intresset för investeringar i clean-tech och hållbarhet ökat kraftigt mot bakgrund av bland annat klimatkrisen. Blomqvist redogjorde också för de strategiska prioriteringar och satsningar som Enviro nu gör för att bolaget på bästa sätt skall ta till vara de möjligheter som det ökade intresset för clean-tech och Enviros återvinningsteknologi innebär.

För fullständig information, inklusive bolagets presentationer, om de beslut som fattades av stämman hänvisas till www.envirosystems.se, där dokumentation relaterad till stämman finns att ladda ner.

För mer information, vänligen kontakta
Thomas Sörensson, vd, Tel: +46 (0) 735 10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO, Tel: +46 (0) 760 00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande, +46 (0) 733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, ca@mangold.se, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Herkulesgatan 1k
417 01 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

« Tillbaka till pressreleaser