Kommuniké från extra bolagsstämma i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) den 27 februari 2017

2017-02-27

Vid extra bolagsstämma i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) den 27 februari 2017 beslutades bland annat följande:

  • att styrelsen fram till kommande årsstämma ska bestå av åtta (8) ordinarie ledamöter utan suppleanter;
  • att utse Alf Blomqvist och Peter Möller till nya styrelseledamöter fram till kommande årsstämma; samt
  • att arvoden till styrelsen ska utgå med 640 000 kronor, varav 160 000 kronor till styrelsens ordförande och 80 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Vid ersättande av styrelseledamot ska arvode fördelas mellan vardera avgående respektive tillträdande ledamot pro rata i förhållande till den tid vardera ledamot har varit styrelseledamot från årsstämman den 20 juni 2016 till datumet för kommande årsstämma. Därutöver beslutades att ersättning för tillträdande ledamot som inte ersätter nuvarande ledamot ska utgå med den andel av 80 000 kronor som motsvarar den andel av perioden från årsstämman den 20 juni 2016 till datumet för kommande årsstämma som ledamoten har varit styrelseledamot.

Det noterades att Stig-Arne Blom, Mikael Fryklund, Anders Ilstam, Stefan Tilk, Bengt-Göran Andersson och Lennart Persson är valda fram till kommande årsstämma samt att Johanna Stenman har ställt sin plats i styrelsen till förfogande.

Stämman hölls på Hotell Kusten i Göteborg och på stämman var cirka 30 procent av antalet aktier och röster representerade genom personlig närvaro eller fullmakter.

För fullständig information om de beslut som fattades av stämman hänvisas till www.envirosystems.se, där dokumentation relaterad till stämman finns att ladda ner.

För mer information, vänligen kontakta

Thomas Sörensson, VD
+46 (0)735-105343
thomas.sorensson@envirosystems.se

Stig-Arne Blom, styrelseordförande
+46 (0)705-251615
stigarne@blom.pp.se

Scandinavian Enviro Systems AB (publ)
Regnbågsgatan 8 C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Denna information är sådan som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First Norths regelverk för emittenter. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2017, kl. [18.35] CET.

« Tillbaka till pressreleaser