Kommuniké från extra bolagsstämma i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) den 12 augusti 2016

2016-08-12

Stämman beslutade, mot bakgrund av styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna enligt nedan, samt av förändringar i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, om förändring av bolagsordningens punkt 4 och 11 enligt följande:

  • Lydelsen av punkt 4 ändras från ”Aktiekapitalet skall vara lägst 720.000 kronor och högst 2.880.000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 18.000.000 stycken och högst 72.000.000 stycken.” till ”Aktiekapitalet skall vara lägst 1.500.000 kronor och högst 6.000.000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 37.500.000 stycken och högst 150.000.000 stycken.
  • Lydelsen av punkt 11 ändras från ”Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.” till ”Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.”

Stämman beslutade vidare enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Villkoren för emissionen framgår av det pressmeddelande med kallelse till bolagsstämman som offentliggjordes den 6 juli 2016.

Stämman hölls hos Mangold Fondkommission AB; Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm, och på stämman var representerade cirka 34,71 procent av antalet röster genom personlig närvaro och fullmakter.

För fullständig information om de beslut som fattades av stämman hänvisas till www.envirosystems.se, där dokumentation relaterad till stämman finns att ladda ner.

För mer information, vänligen kontakta
Thomas Sörensson, VD, Tel: +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se

Stig-Arne Blom, styrelseordförande, +46 (0)705-25 16 15, stigarne@blom.pp.se

Scandinavian Enviro Systems AB

Regnbågsgatan 8C

417 55 Göteborg

info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2016-08-12, kl. 16.15.

Om Scandinavian Enviro Systems AB (publ)
Enviro är ett svenskt företag som utvecklar, bygger och säljer anläggningar för återvinning av däck. Processen är baserad på en patenterad pyrolysteknik - Carbonize by Forced Convection (CFC) - för återvinning. Enviros helägda dotterbolag Tyre Recycling in Sweden har uppfört en fullskalig produktionsanläggning för återvinning av däck i Åsensbruk, Dalsland. Återvinningsanläggningens huvudsyfte, förutom att återvinna industrimaterial från uttjänta däck, är att demonstrera och visa återvinningsprocessen för framtida anläggningskunder. Fabriken är dimensionerad för 7 000 ton däck per år vilket motsvarar cirka 10 procent av insamlade däck i Sverige. En expandering är i sin vagga i första hand inom EU, men också utanför Europa såsom i Sydamerika. Enviros aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North och Erik Penser, 08-463 80 00, är Bolagets Certified Adviser.

« Tillbaka till pressreleaser