Kommuniké från årsstämman i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) den 20 juni 2016

2016-06-20

I samband med dagens årsstämma i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) lämnade VD Thomas Sörensson i sammandrag följande information till stämmodeltagarna:

”Det känns positivt att vi har fått en accept av aktörer i marknaden på vår kimrökskvalité. Det är också glädjande att vi har under våren 2016 fått vårt första kommersiella avtal för vår återvunna kimrök. Vi har också kommit långt med förhandlingar om andra kimröksavtal, där vi också räknar med att få ytterligare leveransavtal. Vi har också intressanta pågående förhandlingar med potentiella köpare av våra anläggningar”

Stämman beslutade att fastställa den framlagda årsredovisningen för 2015 inklusive koncernredovisningen och styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Stämman beslutade vidare att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sju ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Styrelsen utgörs av:

Stig-Arne Blom (omval), som också valdes till styrelsens ordförande.

Bengt Andersson (omval)

Anders Ilstam (omval)

Lennart Persson (omval)

Mikael Fryklund (omval)

Stefan Tilk (omval)

Johanna Stenman (omval)

Till revisorer omvaldes revisionsfirman PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Johan Palmgren som ansvarig revisor. Inga revisorssuppleanter valdes.

Stämman beslutade vidare enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp motsvarande en utspädning om 20 procent av aktiekapitalet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. Emissionskursen ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, liksom vid betalning genom apport, fastställas på marknadsmässiga villkor.

Stämman hölls i Svenska Mässans lokaler och på stämman var representerade cirka 40 procent av antalet röster genom personlig närvaro och fullmakter.

För fullständig information om de beslut som fattades av årsstämman hänvisas till www.envirosystems.se, där dokumentation relaterad till stämman finns att ladda ner.

För mer information, vänligen kontakta
Thomas Sörensson, VD, Tel: +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se

Stig-Arne Blom, styrelseordförande, +46 (0)705-25 16 15, stigarne@blom.pp.se

Scandinavian Enviro Systems AB

Regnbågsgatan 8C

417 55 Göteborg

info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2016-06-20, kl. 20:15.

Om Scandinavian Enviro Systems AB (publ)
Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är ett miljöföretag som erbjuder lönsam återvinning av däck och förädlade material till främst gummiindustrin. Företaget säljer kompletta miljöanläggningar till industriella investerare och driver dessutom en egen anläggning för uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Enviro som har huvudkontor i Göteborg grundades 2001, har 20 personer anställda och är noterat för handel på Nasdaq First North med Erik Penser som certifierad advisor.

« Tillbaka till pressreleaser