Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) den 4 maj 2017

2017-05-05

Vid årsstämma i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) den 4 maj 2017 fattade stämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.envirosystems.se.

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2016. Vidare beslutades i enlighet med styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, innebärande att bolagets fria egna kapital uppgående till 147 023 791 SEK balanseras i ny räkning och att det inte lämnas någon utdelning för räkenskapsåret 2016. Årsstämman beslutade även att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Årsstämman beslutade vidare att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter valdes:

Stig-Arne Blom (omval), som även omvaldes till styrelsens ordförande.

Bengt Andersson (omval)

Anders Ilstam (omval)

Lennart Persson (omval)

Alf Blomqvist (omval)

Stefan Tilk (omval)

Peter Möller (omval)

Mikael Fryklund har avböjt omval som styrelseledamot.

Till revisor omvaldes revisionsfirman PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Johan Palmgren som ansvarig revisor. Inga revisorssuppleanter valdes.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 640 000 kronor varav 160 000 kronor till styrelsens ordförande och 80 000 kronor till övriga styrelseledamöter samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp motsvarande en utspädning om 20 procent av aktiekapitalet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. Nyemission ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, liksom vid betalning genom apport, ske på marknadsmässiga villkor.

Stämman hölls på Hotell Kusten i Göteborg och vid stämman var representerade cirka 33 procent av antalet röster genom personlig närvaro och fullmakter.

För fullständig information om de beslut som fattades av årsstämman hänvisas till www.envirosystems.se, där dokumentation relaterad till stämman finns att ladda ner.

För mer information, vänligen kontakta
Thomas Sörensson, VD, Tel: +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Stig-Arne Blom, styrelseordförande, +46 (0)705-25 16 15, stigarne@blom.pp.se

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2017 kl. 08.45 CET.

« Tillbaka till pressreleaser