Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) den 3 maj 2018

2018-05-04

Vid årsstämma i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) den 3 maj 2018 fattade stämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.envirosystems.se.

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2017. Vidare beslutades i enlighet med styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, innebärande att bolagets fria egna kapital uppgående till 109 862 KSEK balanseras i ny räkning och att det inte lämnas någon utdelning för räkenskapsåret 2017. Årsstämman beslutade även att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Årsstämman beslutade vidare att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter valdes:

Alf Blomqvist (omval), som även valdes till styrelsens ordförande.

Lennart Persson (omval)

Stefan Tilk (omval)

Peter Möller (omval)

Jan Bruzelius (nyval)

Anders Ilstam har avböjt omval som styrelseledamot.

Till revisor omvaldes revisionsfirman PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Johan Palmgren som ansvarig revisor. Inga revisorssuppleanter valdes.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 750 000 kronor varav 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 125 000 kronor till övriga styrelseledamöter samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade vidare enhälligt att, i enlighet med styrelsens förslag, att genomföra följande ändringar i bolagsordningen:

Lydelsen av punkt 4 föreslås ändras från ”Aktiekapitalet skall vara lägst 1.500.000 kronor och högst 6.000.000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 37.500.000 stycken och högst 150.000.000 stycken.” till ”Aktiekapitalet skall vara lägst 3.000.000 kronor och högst 12.000.000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 75.000.000 stycken och högst 300.000.000 stycken.”

Årsstämman beslutade slutligen enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp motsvarande en utspädning om 20 procent av aktiekapitalet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. Nyemission ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, liksom vid betalning genom apport, ske på marknadsmässiga villkor.

Stämman hölls på Hotell Kusten i Göteborg och vid stämman var representerade cirka 12 procent av antalet röster genom personlig närvaro och fullmakter.

För fullständig information om de beslut som fattades av årsstämman hänvisas till www.envirosystems.se, där dokumentation relaterad till stämman finns att ladda ner.

För mer information, vänligen kontakta
Thomas Sörensson, VD, Tel: +46 (0) 735 10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO, Tel: +46 (0) 760 00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande, +46 (0) 733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2018 kl. 8.20 CET.

« Tillbaka till pressreleaser