Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) den 19 maj 2020

2020-05-19

Årsstämma i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) har hållits den 19 maj 2020.

I samband med den generella smittorisken av COVID-19 genomfördes vissa anpassningar jämfört med tidigare årsstämmor:

  • Årsstämman gjordes så kort och effektiv som möjligt
  • Aktieägarna erbjöds att utöva sin rösträtt via poströstning
  • Aktieägarna gavs möjlighet att följa stämman via en live-utsändning, dock utan möjlighet att rösta eller ställa frågor

Anföranden med möjlighet att ställa frågor hölls av styrelseordförande Alf Blomqvist samt vd Thomas Sörensson. Dessa presentationer finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.envirosystems.se, från 20 maj 2020.

Under årsstämman fattades bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.envirosystems.se.

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019. Vidare beslutades i enlighet med styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, innebärande att bolagets fria egna kapital uppgående till 145 480 KSEK balanseras i ny räkning och att det inte lämnas någon utdelning för räkenskapsåret 2019. Årsstämman beslutade även att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Årsstämman beslutade vidare att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sju (7) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter valdes:

Alf Blomqvist (omval), som även omvaldes till styrelsens ordförande.

Jan Bruzelius (omval)

Peter Möller (omval)

Björn Olausson (omval)

Stefan Tilk (omval)

Nina Macpherson (nyval)

Sander Vermeulen (nyval)

Lennart Persson har ställt sin plats som styrelseledamot till förfogande.

Nina Macpherson

Nina Macpherson har bland annat en bakgrund inom Ericsson-koncernen mellan 1996 och 2018. Där arbetade hon som chefsjurist och styrelsens sekreterare mellan 2011 och 2018. Nina har också sedan 2018 varit rådgivare åt Enviros styrelseordförande.

Sander Vermeulen

Sander Vermeulen har en bakgrund inom Michelin-koncernen sedan 1993. För närvarande är han Vice President Marketing & Business Development för koncernens affärsområde High-Tech Materials.

Sedan april äger Michelin 20% av bolagets aktier. I april offentliggjorde båda bolagen avsikten till ett strategiskt samarbete, varav en riktad emission på cirka 32,5 MSEK i Enviro har genomförts. Till följd av att Michelin nu äger 20 procent av aktierna i bolaget har de beretts möjlighet att utse en representant i styrelsen. Som tidigare kommunicerats avser bolagen även att upprätta ett partnerskap avseende:

  • Ett utvecklingsavtal för att bredda användningsområdet för Enviros pyrolysteknologi

  • Ett gemensamt projekt för att bygga en anläggning för att industrialisera teknologin. Lokaliseringen av anläggningen kommer att beslutas vid ett senare datum
  • Ett gemensamt leveransavtal mellan Michelin och Enviro

Till revisor omvaldes revisionsfirman PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Johan Palmgren som ansvarig revisor. Inga revisorssuppleanter valdes.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 1 000 000 kronor varav 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 125 000 kronor till övriga styrelseledamöter samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Vidare beslutade bolagsstämman, att ändra bolagsordningens § 4 innebärande att både aktiekapitalets och antalets aktiers lägsta och högsta gräns ändras enligt följande: ”Aktiekapitalet skall vara lägst 23 000 000 kronor och högst 92 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 575 000 000 och högst 2 300 000 000.”.

Årsstämman beslutade vidare enhälligt att, i enlighet med valberedningens förslag, att anta föreslagna principer för utseende av valberedningen.

Årsstämman beslutade vidare om att fastställa principer för arvodering av styrelsens ledamöter. I den mån stämmovald styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning vid sidan av styrelsearbetet, skall avtal upprättas samt marknadsmässig ersättning för sådant arbete kunna utgå enligt beslut av styrelsen. Styrelsen skall årligen göra en översyn av ingångna avtal.

Årsstämman beslutade slutligen enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp motsvarande en utspädning om 20 procent av aktiekapitalet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. Nyemission ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, liksom vid betalning genom apport, ske på marknadsmässiga villkor.

Stämman hölls på Hotell Kusten i Göteborg och vid stämman var representerade av cirka 32 procent av antalet röster genom personlig närvaro, fullmakter och poströster.

För fullständig information om de beslut som fattades av årsstämman hänvisas till www.envirosystems.se, där dokumentation relaterad till stämman finns att ladda ner.

För mer information, vänligen kontakta
Thomas Sörensson, vd, Tel: +46 (0) 735 10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO, Tel: +46 (0) 760 00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande, +46 (0) 733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, ca@mangold.se, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Herkulesgatan 1K
417 01 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

« Tillbaka till pressreleaser