KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SCANDINAVIAN ENVIRO SYSTEMS AB (PUBL)

2018-10-26

Aktieägarna i Scandinavian Enviro Systems AB (publ), org.nr 556605-6726, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 27 november 2018 klockan 16.00 på Gothia Towers, Mässans Gata 24, 412 51 Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 15.30.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

(i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdagen den 21 november 2018, samt

(ii) dels senast onsdagen den 21 november 2018 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget; antingen skriftligen till Scandinavian Enviro Systems AB (publ), ”Bolagsstämma”, Regnbågsgatan 8C, 417 55 Göteborg eller per e-post till urban.folcker@envirosystems.se

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före onsdagen den 21 november 2018, då sådan införing ska vara verkställd.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.envirosystems.se. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Beslut om ändring av bolagsordning
 7. Beslut om ändring av bolagsordning
 8. Beslut om godkännande av emission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare
 9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
 10. Stämmans avslutande

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 6. Beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens § 3 och § 4.

Lydelsen av § 3 ändras till ”Bolaget skall, via helt, delvis eller utan eget ägande, driva alternativt marknadsföra och sälja pyrolysanläggningar för materialåtervinning samt idka handel med anläggningarnas återvunna produkter och bedriva därmed förenlig verksamhet.”

Lydelsen av § 4 ändras till ”Aktiekapitalet skall vara lägst 5 280 000 kronor och högst 21 120 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 132 000 000 och högst 528 000 000”.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav. För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 7. Beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens § 4.

Lydelsen av § 4 ändras till ”Aktiekapitalet skall vara lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 375 000 000 och högst 1 500 000 000”.

Beslut om ändring av bolagsordningen enligt denna punkt ska vara villkorat av att den extra bolagsstämman fattar beslut om att emittera aktier och teckningsoptioner (units) i enlighet med punkt 8 och att teckning och tilldelning av units föranleder ändring av bolagsordningen i enlighet med ovan. För det fall emissionen enligt punkt 8 nedan inte blir fulltecknad ska lägsta gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen anpassas till det totala aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget efter emissionen samt det högsta aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen multipliceras med en faktor motsvarande fyra gånger de lägsta gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen efter emissionen.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav. För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 8. Beslut om godkännande av emission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att godkänna styrelsens beslut den 26 oktober 2018 att öka Bolagets aktiekapital med högst 10 561 531,20 kronor genom nyemission av högst 264 038 280 aktier samt att emittera högst 264 038 280 teckningsoptioner av serie 2018/2019, berättigande till teckning av totalt 264 038 280 aktier i Bolaget, varmed aktiekapitalet kan komma att öka med högst 10 561 531,20 genom utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie 2018/2019.

Emissionerna ska behandlas som ett beslut och genomföras i form av utgivande av s.k. units till befintliga aktieägare med företrädesrätt enligt följande villkor (”Företrädesemissionen”).

Rätt att teckna units

Rätt att teckna units i Företrädesemissionen ska tillkomma de som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget. Varje aktieägare äger företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger.

En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av (1) unit bestående av två (2) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie 2018/2019.

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna units ska vara fredagen den 30 november 2018.

Teckningskurs och emissionsbelopp

Teckningskursen per unit är 0,80 kronor, motsvarande en teckningskurs om 0,40 per aktie. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag. Vid fullteckning tillförs Bolaget initialt ett belopp om cirka 105,6 miljoner kronor (före emissionskostnader). Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för emitterade units kommer Bolaget att tillföras ytterligare sammanlagt som lägst cirka 105,6 miljoner kronor och som högst cirka 264 miljoner kronor.

Tilldelning

För det fall inte samtliga units tecknas med uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om fördelning av units som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till tecknare som tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal units de redan tecknat i Företrädesemissionen och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska fördelning ske till övriga som tecknat units utan stöd av uniträtter och, vid överteckning, i förhållande till det antal units som sådana personer anmält för teckning, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska tilldelningen kunna ske till garanter pro rata i förhållande till garanterat belopp.

Teckning och betalning

Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom kontant betalning till ett av Bolaget anvisat konto från och med tisdagen den 4 december 2018 till och med tisdagen den 18 december 2018. Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske under samma period på särskild teckningslista. Betalning för units som tecknats utan stöd av företrädesrätt ska erläggas till ett av Bolaget anvisat konto senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

Särskilda villkor för teckningsoptionerna av serie 2018/2019

 1. En (1) teckningsoption av serie 2018/2019 berättigar innehavaren till teckning en (1) ny aktie i Bolaget.
 2. Teckningskursen vid nyteckning av aktie ska motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier enligt Nasdaq First Norths officiella kurslista under perioden från och med 15 augusti 2019 till och med den 29 augusti 2019, dock till en teckningskurs om lägst 0,40 kronor per aktie och högst 1,00 krona per aktie.
 3. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie 2018/2019 ska äga rum från och med den 2 september 2019 till och med den 13 september 2019.
 4. Sedvanliga omräkningsvillkor ska gälla för teckningsoptionerna.

Rätt till utdelning

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna har blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. De nya aktier som utges efter teckning

med stöd av teckningsoptioner av serie 2018/2019 ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Övrigt

Handlingar enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen har upprättats och hålls tillgängliga hos Bolaget. Beslut om att godkänna styrelsens beslut ska vara villkorat av att den extra bolagsstämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen i enlighet med punkt 7.

Verkställande direktören, eller den som styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Punkt 9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp motsvarande en utspädning om 20 procent av aktiekapitalet i Bolaget. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna stärka Bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. Nyemission ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, liksom vid betalning genom apport, ske på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget vid datumet för denna kallelse är 132 019 140. Endast ett aktieslag finns och Bolaget har inget innehav av egna aktier. Uppgifterna avser förhållandet vid kallelsens utfärdande.

HANDLINGAR

Fullständiga förslag till beslut, styrelsens beslut om företrädesemissonen samt redogörelser och yttranden enligt aktiebolagslagen, finns tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets webbplats, www.envirosystems.se, senast tre veckor före stämman, och kommer att skickas till aktieägare som begär det och uppger sin e-post eller postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

Kallelsen kommer att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar tisdagen den 30 oktober 2018 och även publiceras på Bolagets hemsida, www.envirosystems.se. Annonsering om att kallelse har skett görs i Dagens Industri tisdagen den 30 oktober 2018.

*****

Göteborg, oktober 2018

Scandinavian Enviro Systems AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

« Tillbaka till pressreleaser