KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SCANDINAVIAN ENVIRO SYSTEMS AB (PUBL)

2017-02-06

Aktieägarna i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) (”Bolaget”), org.nr 556605-6726, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 27 februari 2017 klockan 16.00 på Hotell Kusten, Kustgatan 10, 414 55 Göteborg, Sal ”Trubaduren”. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 15.30.

Orsaken till kallelsen är Bolagets nya huvudägares önskan om styrelserepresentation.

Information om den nya huvudägaren:

https://www.envirosystems.se/sv/press-releases/ny-huvudagare-i-enviro-2016-12-29/

ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

(i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den 21 februari 2017; samt

(ii) senast samma dag, dvs. tisdagen den 21 februari 2017, ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget; antingen skriftligen till Scandinavian Enviro Systems AB (publ), Att. Urban Folcker, Regnbågsgatan 8C, 417 55 Göteborg eller via e-post till urban.folcker@envirosystems.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Aktieägare får ha med sig biträden till stämman endast om antalet biträden anmäls till Bolaget i enlighet med punkten (ii) ovan. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före tisdagen den 21 februari 2017, då sådan införing senast ska vara verkställd för att aktieägare ska äga rätt att delta i stämman.

OMBUD
Aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får företrädas genom ett eller flera ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Om aktieägare företräds av två eller flera ombud får varje ombud utöva den rätt som hänför sig till en viss i fullmakten angiven andel av aktierna. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.envirosystems.se. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Stämmans öppnande och val av ordföranden vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Godkännande av dagordning
  4. Val av en eller två justeringsmän
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
  7. Fastställande av styrelsearvoden
  8. Val av styrelseledamöter
  9. Avslutande av stämman

FÖRSLAG TILL BESLUT
På förslag av aktieägare och efter samråd med bolagets valberedning, bestående av Stefan Winström (representerande KL Ventures II AB), Stig-Arne Blom (styrelsens ordförande), Johan Berggren (representerande Hans Andersson Recycling AB), samt Lennart Persson (representerande Lennart Persson), har styrelsen beslutat att kalla till extra bolagsstämma för behandling av nedanstående förslag till beslut.

Punkt 1. Val av ordförande vid den extra bolagsstämman
Aktieägare representerande 25,4 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget har föreslagit att Stig-Arne Blom väljs till ordförande vid den extra bolagsstämman.

Punkt 6. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Aktieägare representerande 25,4 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget har föreslagit att styrelsen ska bestå av åtta (8) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Punkt 7. Fastställande av styrelsearvoden

Aktieägare representerande 25,4 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget har föreslagit att arvode till styrelsen ska utgå med 640 000 kronor, varav 160 000 kronor till styrelsens ordförande och 80 000 vardera till övriga styrelseledamöter. Vid ersättande av styrelseledamot ska arvode utgå till vardera avgående respektive tillträdande ledamot pro rata i förhållande till den tid vardera ledamot har varit styrelseledamot från årsstämman den 20 juni 2016 till datumet för kommande årsstämma. Därutöver ska ersättning för tillträdande ledamot som inte ersätter nuvarande ledamot utgå med den andel av 80 000 kronor som motsvarar den andel av perioden från årsstämman den 20 juni 2016 till datumet för kommande årsstämma som ledamoten har varit styrelseledamot.

Punkt 8. Val av styrelseledamöter

Aktieägare representerande 25,4 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget noterar att Stig-Arne Blom, Bengt Andersson, Mikael Fryklund, Anders Ilstam, Stefan Tilk och Lennart Persson är valda fram till kommande årsstämma och har föreslagit att Alf Blomqvist och Peter Möller väljs till nya styrelseledamöter. Johanna Stenman har ställt sin plats i styrelsen till förfogande.

Valberedningens presentation av föreslagna ledamöter följer nedan och finns även tillgänglig på bolagets hemsida, www.envirosystems.se.

Alf Blomqvist

Alf Blomqvist (född 1956) har 25+ års erfarenhet av transaktionsrådgivning och aktivt ägande, som VD för Ledstiernan AB (publ) 2005-2008, som ansvarig för corporate finance hos Swedbank Markets 1997-2000 och som ansvarig för Equity Capital Markets hos Carnegie 1990-1997. Alf är utbildad på Handelshögskolan i Stockholm. Alf har erfarenhet från ett 20-tal styrelseuppdrag bl.a. som styrelseledamot i Cision AB (publ) där han också var ordförande i revisionsutskottet och i ersättningsutskottet. Andra aktuella befattningar: Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i B3IT AB (publ.) sedan 2012, styrelseordförande i Destination Fjällen Sverige AB sedan 2012, ledamot marknadsrådet i Alternativa Aktiemarknaden sedan 2004, styrelseledamot i Blomqvist Unlimited AB sedan 1988.

Peter Möller

Peter Möller (född 1952) är sedan 2010 CEO i P30 Management Limited. Hans tidigare erfarenheter innefattar tjänster som COO i SAS AB (publ) 2009-2010, CEO i SAS Technical Services 2006-2009, CEO i Industrial Doors 2003-2005, CEO i Atlas Copco Tools Division 1998-2003 samt COO i SAAB Automobil AB 1986-1998. Peter är utbildad på Chalmers Tekniska Högskola samt på Uppsala Universitet. Han har också en haft styrelseposter i Nederman Holding AB (publ), Singapore Technology Aerospace Solutions A/S samt Thule AB.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget vid datumet för denna kallelse är 116 370 291. Endast ett aktieslag finns och Bolaget har inget innehav av egna aktier.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR
Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

HANDLINGAR
Kallelsen finns tillgänglig på Bolagets kontor och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kallelsen, liksom fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud, finns även tillgängligt på Bolagets hemsida www.envirosystems.se. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

*****

Göteborg i februari 2017

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd, tel: +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Stig-Arne Blom, styrelseordförande, tel: +46 (0)705-25 16 15, stigarne@blom.pp.se

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2017 kl. 08.30 CET.

« Tillbaka till pressreleaser