KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN ENVIRO SYSTEMS AB (PUBL)

2018-04-03

Aktieägarna i Scandinavian Enviro Systems AB (publ), org.nr. 556605-6726, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 maj 2018 klockan 16.00 på Hotell Kusten, Kustgatan 10, 414 55 Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 15.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

(i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är torsdagen den 26 april 2018; samt

(ii) senast samma dag, torsdagen den 26 april 2018, ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget; antingen skriftligen till Scandinavian Enviro Systems AB (publ), Att. Urban Folcker, Regnbågsgatan 8C, 417 55 Göteborg eller via e-post till urban.folcker@envirosystems.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Aktieägare får ha med sig biträden till stämman endast om antalet biträden anmäls till Bolaget i enlighet med punkten (ii) ovan. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 26 april 2018, då sådan införing ska vara verkställd för att aktieägare ska äga rätt att delta i stämman.

OMBUD

Aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får företrädas genom ett eller flera ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Om aktieägare företräds av två eller flera ombud får varje ombud utöva den rätt som hänför sig till en viss i fullmakten angiven andel av aktierna. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.envirosystems.se. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Årsstämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Anförande av verkställande direktören.
 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut
  a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning,
  b) om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 10. Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
 11. Beslut om ändring av bolagsordningen
 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
 13. Avslutande av årsstämman.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningen, har inför årsstämman bestått av styrelseordförande Alf Blomqvist, Stefan Winström (utsedd av/representerandes Pegroco Holding AB), tillika ordförande i valberedningen) och Lennart Persson (utsedd av/representerandes sig själv). Aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna har, sedan Stefan Persson (utsedd av/representerandes Mardal Invest AB) lämnat sin plats till förfogande, erbjudits men avstått från att utse en adjungerad ledamot till valberedningen. Valberedningen har presenterat följande förslag till beslut.

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Alf Blomqvist väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 750.000 (640.000) kronor varav 250.000 (160.000) kronor till styrelsens ordförande och 125.000 (80.000) kronor till övriga styrelseledamöter.

Till revisorerna föreslås arvode utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10. Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

Det förslås att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Det föreslås vidare att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant.

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av följande ordinarie ledamöter: Alf Blomqvist, Stefan Tilk, Lennart Persson, Peter Möller och Jan Bruzelius. Anders Ilstam har ställt sin plats som styrelseledamot till förfogande. Valberedning föreslår att Jan Bruzelius väljs till ny styrelseledamot. Samtliga övriga styrelseledamöter föreslås till omval. Vidare föreslås att Alf Blomqvist väljs till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma

Jan Bruzelius

Jan Bruzelius (född 1946) har en bakgrund som CEO på IL Recycling AB under perioden 1985-2008, som under denna period utvecklades till ett av landets ledande återvinningsbolag. Under denna period expanderade bolaget även internationellt. Efter detta har Jan arbetat som industriell rådgivare med inriktning på återvinnings- och miljötjänster. Jan har även tidigare erfarenhet som styrelseledamot, bland annat i Nord A/S (Danmark) och Norfolier Greentec A/S (Norge). Jan är utbildad civilekonom med examen från Handelshögskolan i Stockholm.

Information om övriga föreslagna styrelseledamöter

Övriga ledamöter, vilka föreslås för omval intill slutet på nästa årsstämma presenteras i bolagets årsredovisning samt på bolagets hemsida www.envirosystems.se.

Valberedningen föreslår vidare omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som revisor intill slutet av nästa årsstämma. Revisionsbolaget har låtit meddela att auktoriserade revisorn Johan Palmgren kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8 b) Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att bolagets resultat disponeras i enlighet med styrelsens förslag i upprättad förvaltningsberättelse i årsredovisningen som kommer att publiceras och hållas tillgänglig på bolagets hemsida www.envirosystems.se från och med onsdagen den 11 april 2017.

Punkt 11. Beslut om ändring av bolagsordningen

Lydelsen av punkt 4 föreslås ändras från ”Aktiekapitalet skall vara lägst 1.500.000 kronor och högst 6.000.000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 37.500.000 stycken och högst 150.000.000 stycken.” till ”Aktiekapitalet skall vara lägst 3.000.000 kronor och högst 12.000.000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 75.000.000 stycken och högst 300.000.000 stycken.”

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp motsvarande en utspädning om 20 procent av aktiekapitalet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. Nyemission ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, liksom vid betalning genom apport, ske på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

Totala antalet aktier och röster i bolaget vid datum för denna kallelse är 116.370.291. Endast ett aktieslag finns och bolaget äger inga egna aktier.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag till beslut, redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor och bolagets hemsida www.envirosystems.se senast tre veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

*****

Göteborg i april 2018

Styrelsen

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 april 2018 kl. 08:20 CET.

« Tillbaka till pressreleaser