Kallelse till årsstämma i Scandinavian Enviro Systems AB (publ)

2016-05-20

Aktieägarna i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) (”Bolaget”), org.nr 556605-6726, kallas härmed till årsstämma måndagen den 20 juni 2016 klockan 16.00 hos Svenska Mässan; Mässans gata 24, 412 51 Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 15.30.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

(i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den 14 juni 2016; samt

(ii) senast samma dag, dvs. tisdagen den 14 juni 2016, ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget; antingen skriftligen till Scandinavian Enviro Systems AB (publ), Att. Urban Folcker, Regnbågsgatan 8C, 417 55 Göteborg eller via e-post till urban.folcker@envirosystems.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Aktieägare får ha med sig biträden till stämman endast om antalet biträden anmäls till Bolaget i enlighet med punkten (ii) ovan. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före tisdagen den 14 juni 2016, då sådan införing senast ska vara verkställd för att aktieägare ska äga rätt att delta i stämman.

OMBUD

Aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får företrädas genom ett eller flera ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Om aktieägare företräds av två eller flera ombud får varje ombud utöva den rätt som hänför sig till en viss i fullmakten angiven andel av aktierna. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.envirosystems.se. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Årsstämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Anförande av verkställande direktören
 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut
  a) om fastställande av resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och koncernbalansräkning,
  b) om disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
 9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
 10. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
 11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
 12. Beslut om emissionsbemyndigande
 13. Avslutande av årsstämman

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningen, bestående av Staffan Gavel (utsedd av/representerandes KL Ventures AB, tillika ordförande i valberedningen), Stig-Arne Blom (styrelsens ordförande), Johan Berggren (utsedd av/representerandes Hans Andersson Recycling AB) och Lennart Persson (utsedd av/representerandes sig själv), har presenterat följande förslag till beslut.

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Stig-Arne Blom väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 640 000 kronor, varav 160 000 kronor till styrelsens ordförande och 80 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna.

Valberedningen föreslår att arvode till Bolagets revisor utgår enligt godkänd räkning för utfört arbete.

Punkt 10. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer samt eventuella revisors-suppleanter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter intill utgången av nästa årsstämma ska vara sju (7) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant.

Punkt 11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt eventuella revisors-suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av följande ordinarie ledamöter: Bengt-Göran Andersson, Stig-Arne Blom, Anders Ilstam, Lennart Persson, Stefan Tilk, Mikael Fryklund och Johanna Stenman. Valberedningens förslag innebär således omval av samtliga styrelseledamöter. Valberedningen föreslår även att Stig-Arne Blom omväljs till styrelsens ordförande. Information om de föreslagna styrelseledamöternas huvudsakliga utbildning och arbets-livserfarenhet, uppdrag i Bolaget och andra väsentliga uppdrag m.m. finns att finna i valberedningens motiverande yttrande på Bolagets hemsida www.envirosystems.se.

Valberedningen föreslår att revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB utses till revisor. Revisions-bolaget har låtit meddela att auktoriserade revisorn Johan Palmgren kommer att kvarstå som huvud-ansvarig revisor.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8b). Beslut om disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balans-räkningen
Styrelsen föreslår att Bolagets fria egna kapital, uppgående till 140 040 451 kronor, balanseras i ny räkning och att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2015.

Punkt 12. Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp motsvarande en utspädning om 20 procent av aktiekapitalet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna stärka Bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. Emissionskursen ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, liksom vid betalning genom apport, fastställas på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget vid datumet för denna kallelse är 46 548 117. Endast ett aktieslag finns och Bolaget har inget innehav av egna aktier.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncern-redovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag till emissionsbemyndigande, redovisningshandlingar, revisions-berättelse och övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.envirosystems.se. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

*****

Göteborg i maj 2016

Styrelsen

« Tillbaka till pressreleaser