Emissionsutfall i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) – tillförs cirka 84,5 MSEK genom företrädesemission

2018-12-21

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) (”Enviro” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission som offentliggjordes den 26 oktober och godkändes på en extra bolagsstämma den 27 november 2018. Företrädesemissionen har tecknats till totalt 80 procent där cirka 37 procent tecknades med stöd av uniträtter, cirka 2 procent tecknades utan stöd av uniträtter och cirka 41 procent tecknades av emissionsgaranter. Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 84,5 MSEK före emissionskostnader.

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med vad som angivits i prospektet. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Enviro med 8 449 224,96 SEK genom utgivande av 211 230 624 aktier. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 13 729 990,56 SEK och antalet aktier kommer att uppgå till 343 249 764 aktier efter registrering hos Bolagsverket av företrädesemissionen. Dessutom emitteras 211 230 624 teckningsoptioner som berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie. Perioden för utnyttjande infaller mellan den 2 september och den 13 september 2019. Lösenbeloppet för teckningsoptionerna kommer att motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier enligt Nasdaq First Norths officiella kurslista under perioden från och med 15 augusti 2019 till och med 29 augusti 2019, dock inte lägre än 0,40 SEK och inte högre än 1,00 SEK. Teckningsoptionerna avses tas upp till handel på Nasdaq First North efter dess att registrering av Företrädesemissionen har slutförts hos Bolagsverket.

Efter nyemissionen har styrelse och ledning ökat sitt aktieägande till 11 116 556 aktier vilket motsvarar 3,2 procent av Bolaget. Vidare har tidigare storägare Pegroco Invest AB ökat sitt innehav till 26 015 172 aktier, vilket motsvarar 7,6 procent av Bolaget.

– Vi ser fram emot att realisera den nya affärsmodellen baserat på den marknadsutveckling vi erfar. Emissionens första del ger oss mycket goda förutsättningar att etablera oss i nästa fas som innefattar etablering av anläggningar med ägande. Vi önskar befintliga och nya aktieägare en riktigt god jul och ett gott nytt år, säger Thomas Sörensson, VD Envrio.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, VD Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, Styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 december 2018 kl.8.15 CEST.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna units i Enviro och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Enviro kommer endast att ske genom prospekt.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Varken uniträtter, betalda tecknades units (”BTU”), nyemitterade aktier eller teckningsoptioner har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga uniträtter, BTU, nyemitterade aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt.

Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i Företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Enviro aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Enviro lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

« Tillbaka till pressreleaser