Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari – september 2020

2020-11-26

Enviro är väl positionerat för att möta det ökande intresset för pyrolysolja.

Tredje kvartalet 2020

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 0,2 (0,2) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -12,7 (-10,3) MSEK
 • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,02 (-0,03) SEK
 • Periodens kassaflöde efter investeringar uppgick till -10,9 (-8,9) MSEK
 • Enviro och Michelin förlänger avsiktsförklaring avseende strategiskt partnerskap
 • Förbättrade marknadsförutsättningar för pyrolysolja kan kraftigt öka intäkterna från Enviros anläggningar

Perioden januari – september 2020

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 1,1 (0,5) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -36,3 (-31,7) MSEK
 • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,07 (-0,10) SEK
 • Periodens kassaflöde efter investeringar uppgick till -34,0 (-29,0) MSEK
 • Bolaget har genomfört en riktad nyemission om ca 32,5 MSEK som ett led i strategiskt partnerskap med Michelin. Partnerskapet avses i nuläget innefatta 4 områden:
  • Ett utvecklingsavtal
  • En aktieinvestering om totalt 20 procent i Enviro efter emissionen (genomförd)
  • Ett gemensamt projekt för att bygga en anläggning
  • Ett gemensamt leveransavtal mellan Michelin och Enviro

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Enviro räknar med slutgiltigt avtal med Michelin under fjärde kvartalet
 • Förstudie undersöker förutsättningarna för däckåtervinning med Enviros teknologi i Storbritannien
 • Återvunnen kimrök från Enviro införs i kundspecifik gummiblandning från Trelleborg Mixing Forsheda

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 (0)8 503 01 550, ca@mangold.se, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Herkulesgatan 1K
417 01 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se


Denna information är sådan som Scandinavian Enviro Systems är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-26 08:30 CET.

« Tillbaka till pressreleaser