Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari – mars 2018

2018-05-03

MoU med kanadensisk partner

Första kvartalet 2018

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 0,1 (0,1) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -9,2 (-9,8) MSEK
 • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,08 (-0,08) SEK
 • Periodens kassaflöde efter investeringar uppgick till -5,4 (-11,3) MSEK
 • Tecknande av MoU med ArticCan Energy Services Inc. avseende en anläggning i Kanada
 • Kimröksorder från en internationell däcktillverkare
 • Säkrande av bryggfinansiering på 7,5 MSEK från huvudägare i form av en kredit, som hittills är outnyttjad och inte inkluderad i likvida medel i denna rapport
 • Styrelseordföranden har avgått efter åtal för insiderbrott och har därefter frikänts
 • Uppsägande av nuvarande MoU i Chile som planeras att ersättas med MoU med nytt bolag i Chile

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Nya lokala regler förhindrar bolagets projekt i Guangzhou, Kina
 • Ytterligare internationell däcktillverkare bekräftar positiva testresultat med EnviroCB(TM)
 • Kvalitetsjubileum: över 40 miljoner komponenter har levererats till Volvo Cars innehållande Enviros återvunna kimrök
 • Stärkande av kapitalet genom en kvittningsemission
 • Uppföljningsorder till ett ordervärde av 0,1 MSEK på Enviros återvunna kimrök från internationell däcktillverkare

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 (0)733-14 97 00, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2018 kl. 14.35 CET.

« Tillbaka till pressreleaser