Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari – juni 2016

2016-08-31

Verifiering av samtliga väsentliga tekniska lösningar inför försäljning av anläggningar

Andra kvartalet 2016

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 0,1 (0,2) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -8,1 (-6,4) MSEK.
 • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,17 (-0,30) SEK.
 • Kassaflödet efter investeringar uppgick till -8,4 (-5,5) MSEK.
 • I anläggningen i Åsensbruk har vi verifierat samtliga väsentliga tekniska lösningar inför försäljning av anläggningar
 • Besök av H.M. Konung Carl XVI Gustaf på anläggningen i Åsensbruk
 • Deltagande i och under statsbesök av Chiles president

Januari – juni 2016

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 0,1 (0,3) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -15,5 (-13,1) MSEK.
 • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,33 (-0,62) SEK.
 • Kassaflödet efter investeringar uppgick till -17,0 (-13,7) MSEK.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • Förberedelse för kapitaltillförsel till koncernen (en föreslagen företrädesemission godkändes enhälligt på extra bolagsstämma 2016-08-12).

« Tillbaka till pressreleaser