Delårsrapport januari - september 2015

2015-11-06

Tredje kvartalet 2015

 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,9 (-3,8) MSEK.
 • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,13 (-0,18) SEK.
 • Kassaflödet före förändring av rörelsekapital men efter investeringar förbättrades till -6,3 (-8,4) MSEK.
 • Produktionstester av kimrök påbörjats av flera potentiella kunder
 • Kontinuerlig körning av anläggningen i Åsensbruk som förberedelse inför driftsättning
 • Aktieägardag med visning av anläggningen i Åsensbruk för 50 besökare

Januari – september 2015

 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -19,0 (-12,8) MSEK.
 • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,64 (-0,71) SEK.
 • Koncernens räntenetto stärktes till -1,1 (-2,5) MSEK.
 • Kassaflödet före förändring av rörelsekapital men efter investeringar förbättrades till -20,6 (-26,1) MSEK.
 • Företrädesemission slutfördes under juni som genererade likvida medel om 44,7 MSEK efter emissionskostnader.
 • Flertalet visningar för anläggningsintressenter har genomförts under året för aktörer från bland annat England, Italien, Chile och Sydafrika.

VD:s kommentar:

Enviros tredje kvartal har präglats av ett fortsatt intensivt anläggningsförsäljningsarbete i kombination med kontinuerliga testkörningar i anläggningen i Åsensbruk. Under september genomförde vi också två mycket välbesökta och uppskattade kapitalmarknadsdagar varav den ena genomfördes på plats i vår anläggning i Åsensbruk.

Anläggningsförsäljningar

Dialogen fortsätter med såväl engelska som svenska parterna – vilka utgörs av både potentiella investorer och operatörer. Under de senaste månaderna har det vuxit fram en diskussion runt gemensamma intressen mellan vissa av parterna gällande investeringar i såväl Sverige som Storbritannien.

Den däcktillverkare som vi tecknat ett samarbetsavtal med i Sydamerika har haft problem med att få fram däckklipp från gruvdäck. Nu är dock allt på plats och inom kort kommer en leverans av däckklipp från chilenska gruvmaskiner till anläggningen i Åsensbruk. Vår målsättning är därför att testerna av däcklippen i vår bearbetningsprocess ska genomföras under december och januari. Vi avvaktar bland annat resultatet från dessa tester innan vi potentiellt går vidare med förstudie av en anläggning i Chile. Detta så att vi har en verifierad och tydligare bild av de produkter som kan utvinnas specifikt ur gruvdäck.

Visst vidare informationsutbyte har skett med representanter för det Sydafrikanska kommunala bolag vars delegation besökte oss i somras. Vi bedömer att ett gemensamt intresse för vidare diskussioner finns även om en faktisk försäljning av en anläggning kommer kräva mer tid.

Gemensamt för flertalet av försäljningsprocesser är att de nu börjar närma sig en punkt där fokus riktas mot framgången i kimröksförsäljningen. Detta medför ett, för Enviro, intensivt arbete med försäljningen av kimrök från anläggningen i Åsensbruk.

Kimrök

Testerna hos AnVa har fortlöpt enligt plan och har varit framgångsrika. Slutkund har genomfört monteringstest, spolningstest och punkteringstest. På grund av en sen receptjustering som genomförts har dock ett nytt långtidstest om 1 000 timmar påbörjats och beräknas vara klart i början av december. Att recept behöver justeras i en dylik process är helt naturligt och vanligt förekommande. Vår syn är oförändrat positiv på utfallet av processen.

Leverans har skett av 300 kilo kimrök till en av Sveriges största gummitillverkare för produktionstestning gällande en specifik applikation. De fortsatta testerna är en följd av beslut som fattats mellan gummitillverkaren och dennes kund.

Ytterligare en svensk gummitillverkare har också påbörjat produktionstester med vår kimrök varför vi har levererat cirka ett ton kimrök till dem för deras tester.

Anläggningen i Åsensbruk

Under hösten har vi genomfört två veckor med körningar av huvudprocessen dygnet runt. Detta har varit en förberedelse inför att köra processen i mer industriell fas. Processen flöt på väl och det framkom inte några problem av allvarlig karaktär.

Åsensbruks tekniska kapacitet har, som tidigare kommunicerats, begränsats något av för långa cykeltider i reaktorerna. Implementeringen av en ny konstruktion för utsuget av kol och stål var planerat till årsskiftet. På grund av långa leveranstider på ingående utrustning har dock implementeringen försenats något och förväntas nu vara helt klar till slutet av första kvartalet 2016. Den tekniska kapaciteten ska därefter uppgå till cirka 6 500 ton däck på årsbasis.

Nominering till miljöpris

Avslutningsvis är det värt att kommentera att Enviro blivit nominerad till Årets Återvinningsanläggning på Swedish Recycling Award 2015. Vinnaren koras vid Återvinningsgalan den 25 november. Läs mer om nomineringen och galan på www.atervinningsgalan.se. Det är så klart mycket glädjande att fler får upp ögonen för vår process och hantering av uttjänta däck.

Martin Hagbyhn

Verkställande direktör

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Hagbyhn, VD, Tel: +46 (0)733-76 57 00, martin.hagbyhn@envirosystems.se

Stig-Arne Blom, Styrelseordförande, +46 (0)705-25 16 15, stigarne@blom.pp.se

Scandinavian Enviro Systems AB

Regnbågsgatan 8C

417 55 Göteborg

info@envirosystems.se

www.envirosystems.se

Informationen lämnades för offentliggörande 2015-11-06 kl 07:00


« Tillbaka till pressreleaser