Delårsrapport januari-september 2014

2014-10-30

Fortsatta positiva förhandlingar med gamla och nya anläggningsintressenter

Tredje kvartalet 2014

 • Rörelseresultatet uppgick till -3,4 (-3,4) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -3,8 (-4,9) MSEK.
 • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,18 (-0,39) SEK.
 • Koncernens räntenetto stärktes till -0,4 (-1,6) MSEK
 • Konvertibellån om 8,0 MSEK konverterades till aktier vilket tillsammans med löpande amorteringar bidrog till att ytterligare minska räntebärande skulder 10,0 MSEK.
 • Beslut om anpassning av befintliga reaktorer till förbättrad konstruktion.

Ackumulerat 2014

 • Rörelseresultatet uppgick till -10,3 (-6,4) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -12,8 (-9,9) MSEK.
 • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,71 (-0,84) SEK.
 • Letter of Intent skrevs med kinesisk partner gällande försäljning av en anläggning.
 • Ny patentansökan avseende utveckling av reaktortekniken baserat på företagets befintliga patent lämnades in.
 • Företagets aktie noterades för handel på NASDAQ OMX First North.
 • De under året företagna emissionerna har ökat koncernens soliditet till 77% jämfört med årsskiftets 47%. Räntebärande skulder har minskat med 42,7 MSEK under samma period.

Upplysningar om väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Patentansökan inlämnad gällande process för framställning av återvunnen Kimrök.

Halvårsrapporten publiceras i sin helhet på företagets hemsida.


För mer information, vänligen kontakta:

Martin Hagbyhn, VD, Tel: +46 (0)733-76 57 00, martin.hagbyhn@envirosystems.se

Stig-Arne Blom, Styrelseordförande, +46 (0)705-25 16 15, stigarne@blom.pp.se


Scandinavian Enviro Systems AB (publ)
Regnbågsgatan 8C

417 55 Göteborg

info@envirosystems.se

www.envirosystems.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 2014-10-30, kl 07:30

« Tillbaka till pressreleaser