Bokslutskommuniké Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari – december 2019

2020-02-28

Fjärde kvartalet 2019

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 0,6 (0,3) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -13,1 (-10,8) MSEK
 • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,03 (-0,08) SEK
 • Periodens kassaflöde efter investeringar uppgick till -13,0 (-6,1) MSEK
 • Nytt projekt med RISE för att konvertera Enviros olja till basoljeprodukter
 • Uppdatering rörande etableringsavtal i USA och Danmark samt marknadsutveckling

Perioden januari – dectember 2019

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 1,1 (1,1) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -44,8 (-38,8) MSEK
 • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,13 (-0,32) SEK
 • Periodens kassaflöde efter investeringar uppgick till -42,0 (-25,8) MSEK
 • Trelleborg Lanka lägger en serieorder till ett årsvärde på cirka 180.000 EUR
 • Elysium ApS (som är en möjlig kandidat till att bli ett joint venture med Enviro som delägare) tecknar ett hyresavtal i Danmark avseende en anläggning i Nyborg
 • En livscykelanalys (LCA) över Enviros återvunna kimrök konstaterar att dess framställande sparar cirka 80% CO2-utsläpp jämfört med produktion av jungfrulig kimrök
 • Bolaget tecknar term sheet med TreadCraft Carbon LLC avseende anläggning för utvinning av kimrök, olja och stål ur uttjänta fordonsdäck
 • Enviro kommer att starta ett helägt holdingbolag i USA som ett led i etableringen av lokala anläggningar
 • Bolaget tecknar ytterligare term sheet med TreadCraft Carbon LLC, nu avseende villkor för licensavtal
 • Enviro tar fram finansieringslösning för anläggningar baserat på internationell företagsobligation
 • Bolaget tillförs cirka 48,6 MSEK före emissionskostnader genom inlösen av teckningsoptioner (TO2)

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Danska Elysium får beviljat miljötillstånd med 4 veckors möjlighet till överklagan avseende en återvinningsanläggning I Nyborg, Danmark

För mer information, vänligen kontakta
Thomas Sörensson, vd, Tel: +46 (0) 735 10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO, Tel: +46 (0) 760 00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande, +46 (0) 733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, ca@mangold.se, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Herkulesgatan 1k
417 01 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 februari 2020 kl. 08:25 CET.

« Tillbaka till pressreleaser