Bokslutskommuniké Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari – december 2018

2019-02-28

Företrädesemission medför kapitaltillförsel på 84,5 MSEK

Fjärde kvartalet 2018

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 0,3 (0,3) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -10,8 (-8,2) MSEK
 • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,08 (-0,07) SEK
 • Periodens kassaflöde efter investeringar uppgick till -6,1 (-4,8) MSEK
 • Tecknande av MoU med EE-TDF Cleveland LLC avseende en anläggning i Texas, USA
 • Tillförsel av cirka 84,5 MSEK brutto via en företrädesemission
 • Säkring och återbetalning av bryggfinansiering på 7 MSEK

Perioden januari-december 2018

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 1,1 (0,7) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -38,8 (-36,9) MSEK
 • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,32 (-0,32) SEK
 • Periodens kassaflöde efter investeringar uppgick till -25,8 (-29,1) MSEK
 • Tecknande av MoU med Treadcraft Limited avseende en anläggning i New York State, USA
 • Tecknande av MoU med Windspace A/S avseende en anläggning i Danmark
 • Kvalitetsjubileum: över 50 miljoner komponenter innehållande Enviros återvunna kimrök har levererats till Volvo Cars
 • Stärkande av kapitalet genom kvittningsemissioner på totalt 13,7 MSEK

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Elysium ApS (som är tänkt till att bli ett joint venture med Enviro som delägare) tecknar ett hyresavtal i Danmark avseende en anläggning i Nyborg.

Förändrad strategi till att bli den ledande leverantören av återvunnen kimrök (rCB)

Under första delen av 2018 genomförde styrelsen tillsammans med ledning och externa analytiker en genomlysning av marknaden, bolagets position och utvecklingsmöjligheter framåt. Våra viktigaste lärdomar var den återvunna kimrökens förmåga att få disruptivt genomslag på den 20 miljarder USD stora marknaden för kimrök samt den väldigt höga lönsamhet som våra anläggningar kan generera. Lärdomarna resulterade i en förändrad affärsmodell som innebär en offensiv positionering som den ledande leverantören av rCB på en snabbt växande marknad. Strategin skall förverkligas genom att Enviro går in som delägare i våra framtida anläggningar. Ägarandelen kommer att variera beroende på marknad, partner och finansiell kapacitet. Affärsmodellen genererar multipla kassaflöden som skapar mycket goda förutsättningar till tillväxt i en snabbt växande marknad. Strategin leder till ökade återkommande kassaflöden till bolaget från samtliga uppförda anläggningar.

Bolaget tillförs 84,5 MSEK genom företrädesemission

Under december genomfördes en företrädesemission för att skapa förutsättningar att genomföra den nya strategin. Den positiva utvecklingen på kimröksmarknaden och det ökade intresset för återvunnen kimrök gör timingen optimal för den nya strategin. Det tillförda kapitalet kommer att skapa de förutsättningar som krävs för att stegvis öka ägarandelen i framtida anläggningar och på så vis ta del av den lönsamhet som genereras genom försäljning av de återvunna resurserna, vilket ger bolaget en långsiktig möjlighet till tillväxt och expansion. Trots en relativt osäker period på börsmarknaderna visar emissionsresultatet att vi presenterat bolaget och våra möjligheter på ett sätt som varit attraktivt för olika typer av investerare. Genom emissionens konstruktion möjliggörs ytterligare en kapitalinjektion under tredje kvartalet 2019 då de som då äger teckningsoptioner erbjuds att med rabatt teckna ytterligare aktier under vissa förutsättningar. Vår förhoppning är att bolaget under perioden fram till dess skall ha genomfört ett flertal aktiviteter som ökar våra möjligheter att uppnå våra strategiska mål.

Stort intresse från den nordamerikanska marknaden

I slutet av året signerades ett av de Memorandum of Understanding (MoU) som bolaget har i Nordamerika med Earth Energy Recycling Ltd, Texas, USA. Motparten är en etablerad aktör inom däckåtervinning i delstaten och har befintlig insamling och bearbetning av uttjänta däck. De har efter flera år av förstudier valt Enviro som partner baserat på vår erkända teknologi, stabilt höga kvalitet på kimröken och det växande intresset för vår återvunna olja. De bedömer också att Enviro, med vår know-how och väl förberedda Basic Design, är väl rustade att genomföra ett projekt av den här digniteten och säkerställa en effektiv och lönsam drift av anläggningen.

Anledningarna till det ökande intresset i Nordamerika är många. Marknadens behov av kimrök förväntas öka de kommande åren och då nyetablering av produktion försvåras för jungfrulig tillverkning skapas ett underskott på jungfruligt material. Detta underskott påverkas också av de hårda regleringar och straff som implementerats för att komma tillrätta med de miljöproblem som den befintliga produktionen skapar. Många av de befintliga anläggningarna har tvingats investera stora belopp i utsläppsrening och dömts till viten då de inte levt upp till kraven. Detta har tillsammans med underskottet på material drivit upp priserna på kimrök och det skapar möjligheter för alternativ som återvunnen kimrök att i snabbare takt ta marknadsandelar. Ovanstående utveckling innebär också att den koppling som finns till oljepriserna avtar och att kimrök blir mindre känsligt för lägre oljepriser. Vi förväntar oss att prisgolvet kommer att ligga högre än tidigare vilket gynnar lönsamheten för återvunnet material då vår råvarukostnad är låg eller i många fall t.o.m. en intäkt.

Projektet i Buffalo (där vi har förlängt ett existerande MoU) löper på och kommer under första kvartalet 2019 intensifieras genom bland annat besök på plats i Niagara Falls, NY. Även TreadCraft driver sedan många år omfattande däckinsamling och framställer idag bland annat bränsle till industrin från uttjänta däck. De har liksom många andra identifierat Enviro som en ledande aktör inom nästa generations teknologi med högre krav på hållbarhet och värdeskapande.

I Kanada avvaktar marknadens parter hur införandet av producentansvarslagen i Ontario skall ta form i praktiken. Vi har ett MoU med bolaget ArticCan och vi kommer i takt med förtydliganden på marknaden fortsätta dialogen om etablering av en anläggning. Detta projekt är dock nedprioriterat i nuläget.

Under slutet av året inleddes diskussioner med ytterligare en erfaren däckåtervinnare i östra USA och vi ser fram emot att återkomma kring utvecklingen i det samarbetet under året som kommer.

Intensifierade dialoger med fler ledande däcktillverkare kring implementering av Enviros återvunna kimrök

Däckproducenterna står för över 70% av konsumtionen av kimrök och de är drivande i den förändring som nu sker mot ökat intresse för hållbarhet och resursåtervinning. Under många år har vi tillsammans med flera av de ledande tillverkarna av däck testat vårt material i olika faser med förhoppning om att kunna ersätta jungfrulig kimrök i olika typer av däck. Deras intensifierade arbete och tydliga målsättningar kring att öka andelen återvunnen kimrök i nya däck märks av i våra löpande dialoger. Vår teknologi är en av lösningarna till utmaningarna med deras producentansvar och vi diskuterar fördjupade samarbeten med både däckproducenter och andra branschaktörer.

Från och med den här rapporten har vi kategoriserat utvecklingen av försäljningsstatus av återvunnenkimrök i tre huvudkategorier, ”Aktiva order”, ”Väntar order” och ”I produktionstest”. Dessa statusar är de mest mogna och relevanta att följa. Det innebär inte att övrig kundstatus som inte nämns här är irrelevant, men då antalet sådana ökar har vi valt att inte visa dem i det här sammanhanget.

Enviro först med officiell kund inom solida däck

Som första bolag i världen inom vår bransch kunde vi under slutet av året presentera en officiell kund inom däcksegmentet. Elastomeric som är en del av Hexpol-koncernen använder vårt material i solida däck. De potentiella volymerna i det segmentet är omfattande och vi förväntar oss kunna ersätta relativt stor andel av den kimrök som används i den typen av däck. Vi har långtgående dialoger och tester tillsammans med flera andra ledande aktörer inom segmentet i Europa, Asien och USA.

Investeringar säkerställer leveranser enligt förväntad ökad efterfrågan

Intresset för återvunna material ökar snabbt inom däck- och gummibranschen. Enviro har under lång tid arbetat fokuserat med dessa aktörer för att etablera vårt kimröksmaterial i en rad olika typer av applikationer i syfte att skapa förutsättningar för större efterfrågan av råvaror från framtida anläggningar. Detta arbete börjar nu bära frukt och för att möta efterfrågan innan ny produktionskapacitet från nya anläggningar är tillgänglig investerar vi under våren i vår anläggning i Åsensbruk. Det handlar främst om kapacitetshöjande åtgärder som förbättrar vår effektivitet vid industriell drift men också implementering av några av de förbättringar som kommer att finnas i framtida anläggningar.

”Bio”- olja från Enviros process ger positiva miljövärden vid inblandning i fossila drivmedel

Bolaget har hittills främst fokuserat på kommersialiseringen av anläggningar för materialåtervinning från uttjänta däck och av kimrök som är det mest värdefulla materialet som utvinns ur processen. Det har under de senaste två åren genomfört ett antal forskningsprojekt för att utvärdera bästa strategi för värdeskapande av den olja vi också återvinner i processen. Då den säljbara volymen olja från en anläggning är ca 45% av volymen processade däck är det viktigt att öka lönsamheten för den återvunna oljan och vi tar nu tydliga steg i den riktningen.

I ett projekt tillsammans med bl.a. RISE (Research Institutes of Sweden), Ragn-Sells och petroleumindustrin har vi karaktäriserat och uppgraderat Enviros pyrolysolja genom olika raffinaderitekniker. Vid RISE ETC:s laboratorium i Piteå har vi gjort försök i pilotskala där vi jämfört uppgradering av ren fossil olja med olja innehållande 20 procent pyrolysolja. Resultaten visar att det inte finns några signifikanta skillnader och att pyrolysolja därmed passar väldigt bra i drivmedel. Naturgummi i däcken gör dessutom att pyrolysoljan är delvis biobaserad. Pyrolysoljan består av ca 40–80% procent av biologiskt innehåll från naturgummi beroende på vilken däck-mix som används. Pyrolysåtervinning av olja från uttjänta däck är alltså ett steg mot det fossilfria samhället.

Intensiv period

Under våren 2019 kommer bolagets resurser fokuseras på de mest intressanta anläggningsprojekten där vi på bästa sätt kan realisera vår nya affärsmodell och strategi. Den bas av intressen vi byggt upp kommer nu att prioriteras och skalas ned för att skapa bästa möjliga förutsättningar för framgångsrika projektgenomföranden och lönsam drift av kommande anläggningar. En rad parametrar med utgångspunkt i aktieägarnas långsiktiga intressen kommer att ligga till grund för valen vi gör. Ett av de prioriterade projekten är anläggningen i Nyborg, Danmark där vår partner Windspace genom dotterbolag har hyrt mark av kommunen. Detta tillsammans med övriga projekt där vi har MoU i USA är prioriterade men det finns ytterligare ett par andra projekt på vår prioriterade lista med god potential i närtid.

Status pågående kundkontakter avseende anläggningar: Ovan redovisas de projekt som Enviro bedömer har störst chans att aktualiseras. Som resultat av den förändrade affärsmodellen kommer vi att prioritera projekt där vi bedömer att ett ägande eller delägande är mest intressant. En tydligare fokusering kommer att innebära att listan med projekt som prioriteras kommer att bli kortare men att vi utnyttjar våra resurser och möjligheter där vi kan skapa bäst lönsamhet enligt affärsmodellen.

Under min tid som VD har 2018 varit den hittills mest intressanta och intensiva perioden och 2019 har fortsatt öka i intensitet. Teamet levererar i alla delar och visar dagligen det engagemang och kompetens som ligger till grund för vår position på marknaden. Jag ser fram emot att under året realisera vår nya affärsmodell och etablera oss som den ledande aktören på marknaden för återvunnen kimrök och som ägare av anläggningar baserade på vår unika patenterade teknologi.

Thomas Sörensson

Verkställande direktör

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, info@mangold.se, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C, 417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019 kl. 08:20 CEST.

« Tillbaka till pressreleaser