Bokslutskommuniké Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari – december 2017

2018-02-06

Tilldelning för Enviro i kinesisk statlig upphandlingsprocess

Fjärde kvartalet 2017

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 0,3 (0,1) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-12,7) MSEK.
 • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,07 (-0,13) SEK
 • Kassaflödet efter investeringar uppgick till -4,8(-10,7) MSEK.
 • Enviro får tilldelning av kinesisk myndighet till att slutföra förhandlingar med Vanlead Group avseende en däckåtervinningsanläggning i Guangdong, Kina
 • Bolaget organiserar en bryggfinansiering från ägare och styrelsen på 6 MSEK
 • Bengt Andersson har lämnat sitt uppdrag i styrelsen p.g.a. ägarändringar i Hans Andersson Recycling AB

Perioden januari – december 2017

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 0,7 (0,2) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -36,9 (-34,5) MSEK
 • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,32 (-0,49) SEK
 • Kassaflödet efter investeringar uppgick till -29,1 (-30,2) MSEK
 • Bolaget har framgångsrikt tillsammans med ÅF slutfört arbetet med en Basic Design
 • Ny COO Olov Ershag ersätter bolagets nuvarande tekniska chef Elisabeth Gustafsson och har rekryterats internt
 • MoU (Memorandum of Understanding) har förlängts med Kina och Chile
 • Konstaterande att bolagets renade pyrolysolja håller så hög kvalitet att den kan användas som bränsle i dieselmotordrivna kraftverk
 • Användande av Enviros material i miljögummi ökar hos Volvo Cars
 • Ytterligare en global däckproducent bekräftar, efter tester, att Enviros kimrök presterar på nivå med jungfrulig kimrök
 • Bolagets återvunna kimrök tas in i packningar till vattenrör hos Alvenius Industrier AB

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Kimröksorder från en internationell däcktillverkare
 • Styrelseordföranden har häktats som misstänkt för obehörigt röjande av insiderinformation
 • Uppsägande av nuvarande MoU i Chile som planeras att ersättas med MoU med nytt bolag

VD:S KOMMENTARER

Bäste aktieägare,

Vi avslutar 2017 med en positiv känsla av vad vi åstadkommit under ett mycket intensivt sista halvår och ett fjärde kvartal där vi bl.a. vunnit en upphandlingsprocess i Kina. De förhandlingar som påbörjades i samband med detta fortlöper tillsammans med kunden Guangzhou Vanlead Ecotechnology och parterna har träffats fysiskt vid ett flertal tillfällen, både i Sverige och i Kina för att förhandla detaljerna i detta omfattande projekt. Ambitionerna från båda parter är att påbörja projektet kvarstår. Parterna har oförändrad målsättning att bygga den första anläggningen där en däckproducent investerar direkt i en avancerad teknologi för materialåtervinning av kimrök med syfte att använda materialet i nya däck. Processen har tagit längre tid än vad båda parter hoppats men samarbetet har under hela tiden varit lösningsfokuserat. I ett sent skede under hösten informerades vi om att det skett regeländringar som vi tillsammans behövde utvärdera om det skulle påverka projektet och i så fall på vilket sätt. Under sista kvartalet har detta arbete genomförts och vi har tillsammans konkretiserat lösningar och är nu överens om att vi har hanterat regelförändringarna på ett bra sätt tekniskt för att gå vidare i slutförhandlingen. Jag vill poängtera att affären är strategiskt viktig för båda parter och att vi därför är noggranna i förhandlingarna.

Anläggningsförsäljningar
Baserat på vår Basic Design som färdigställdes under första halvåret 2017 har vi haft flera fördjupade diskussioner om projekt runt om i världen, förutom det långtgående projektarbetet i Kina. De underlag som vi använder oss av har fått mycket positiv respons i de många dialoger vi påbörjat och vi upplever det som att vi jämfört med våra konkurrenter har ett betydligt bättre material på plats. Vi upplever även att vi söks upp av fler seriösa aktörer än tidigare. Jag har medvetet inte kommunicerat kring alla de förfrågningar, besök och processer som bolaget har för att undvika spekulation och förväntningar innan vi är inne i konkreta affärsrelationer såsom MOU eller anläggningskontrakt. Efterfrågan kring ytterligare information är dock stor och i takt med ökat intresse för bolaget under fjärde kvartalet gör vi ett undantag för att ge en bredare bild nedan.

Ett projekt som vi arbetat med under en längre tid avser Chile och främst vår möjlighet att möta behovet av att lösa problemet med gruvdäck. Vår teknik bedöms vara mycket intressant av de grupper av intressenter som vi diskuterar med, såsom investerare, myndigheter, gruvindustrin och däckimportörerna. I höstas fick vi utbetalat det bidrag på ca 1,1 MSEK som vi ansökt om från myndigheten CORFO för att ta fram en Basic Design för en anläggning som möter chilenska krav. Under hösten har vi även träffat det bolag vi haft ett MOU med och gemensamt beslutat att inte förnya detta i den konstellationen. Istället har vi tillsammans formerat en mer konkret plan där de har bildat ett nytt bolag för att driva projektet framåt och där det nu förs förhandlingar med ytterligare aktörer som de skall saminvestera med i den första fasen. Målsättningen är att ett nytt MOU signeras med detta bolag under våren 2018 och med en tydlig tidsplan för anläggningsprojektet.

Efter ett par år av interna svårigheter i det insamlingssystem som funnits kring däck i Sydafrika har nu intresset ökat igen och vi för dialog med en aktör om ett eller flera potentiella projekt i landet.

Sedan i somras har vi haft dialog med och haft ett flertal besök från intressenter i Mexiko med ambitioner att investera i en eller flera anläggningar i norra Mexiko. Regionen är mycket intressant både avseende problematiken med däck och närheten till omfattande kimröksbehov.

I vår närhet kan vi nämna att det finns intresse från Danmark och fortsatt intresse från Storbritannien, Polen samt initiala kontakter med aktörer i Ryssland.

Myndighetsinitiativ i Turkiet har ökat intresset från den marknaden under hösten och vi har etablerat goda kontakter med intressenter i Iran. Flera av länderna i Mellanöstern har visat intresse för vår teknik, bl.a. tackade vi nej till att delta i en upphandling i Oman i slutet av sommaren p.g.a. formalians utformning. Även den stora indiska marknaden visar stort intresse för vår teknik och möjligheterna att ersätta betydligt sämre lösningar.

Vi har haft kontakter från flera delar av USA och märker av ett ökat intresse från den marknaden. Under hösten har vi utbytt information och fördjupat diskussionerna med en intressant aktör i Kanada som kommer att besöka fabriken i Åsensbruk under våren.

Utöver detta har ytterligare representanter för ett tiotal marknader varit i kontakt med oss och besökt vår anläggning i Åsensbruk men det är ännu i ett mer undersökande skede. Samtliga aktörer som besöker oss är imponerade av vår anläggning och kommenterar att det är viktigt att de får uppleva att vi producerar material till marknaden med konstant och hög kvalitet.

Kimrök
Vi får fler och fler positiva resultat från de gummiproducenter som utvärderar vårt material och arbetet med att implementera materialet pågår i flera av dessa bolags interna processer. Vi förväntar oss att fler av våra samarbetspartners kommer beställa material till nya applikationer under våren 2018. Den första ordern på det nya året avsåg en mindre volym kimrök till Sri Lanka och en global aktör i gummibranschen. Användningsområdet i det fallet är industridäck.

I början av januari 2018 firar vi två år av leveranser till AnVa Polytech och Volvo Cars, något som vi är mycket stolta över. Vad vi känner till är vi fortfarande unika med att ersätta jungfrulig kimrök till 100 % i gummikomponenter till premiumfordon. En bra bit över 30 miljoner komponenter har levererats till Volvo från AnVa Polytech med vårt material sedan början av 2016.

Anläggningen i Åsensbruk
Besöken i Åsensbruk tillsammans med intressenter har även under hösten varit många och positiva. Vår anläggning är mycket viktig i försäljningsprocessen av nya anläggningar vilket verifieras gång på gång av våra besökare. Dessutom fortsätter vi att genomföra olika typer av materialutvecklingstester för att ytterligare bredda sortimentet av kimrök både för vår egen försäljning och för framtida anläggningsinvesterare. Arbetet med att klassa om anläggningen för att ytterligare kunna möta efterfrågan på den här typen av teknik pågår. Målet med detta är bland annat att kunna processa annat material än däck, exempelvis spill från gummiproduktion för att öka återvinningsgraden i den industrin ytterligare.

Finansiering
Det arbete som tidigare kommunicerats kring finansieringen fortgår och styrelsen ser löpande över vilka alternativ som är mest lämpliga för bolaget.

Thomas Sörensson
Verkställande direktör

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, tel: +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseledamot, Enviro, tel: +46 (0)733-149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2018 kl. 08.30 CET.

« Tillbaka till pressreleaser