Bokslutskommuniké Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari – december 2016

2017-02-28

Undertecknande av MoU med chilensk investerare

Fjärde kvartalet 2016

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 0,1 (0,0) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -12,7 (-8,3) MSEK.
 • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,13 (-0,13) SEK.
 • Kassaflödet efter investeringar uppgick till -10,7 (-6,8) MSEK.
 • Undertecknande av MoU (Memorandum of Understanding) med chilensk investerare avseende en eller flera anläggningar i Chile
 • En övertecknad företrädesemission på 52,4 MSEK har slutregistrerats.
 • Utsedd till ”Årets Avfallshanterare” i Swedish Recycling Awards
 • Pegroco Venture AB har blivit största aktieägare efter att ha övertagit KL Ventures AB’s ägarandel.

Januari – december 2016

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 0,2 (0,2) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -34,5 (-27,3) MSEK.
 • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,49 (-0,60) SEK.
 • Kassaflödet efter investeringar uppgick till -30,2 (-28,5) MSEK.
 • Besked att vår patentansökan för APR (en teknik som förstärker det tidigare EHD-patentet) kommer att godkännas
 • Konstaterande att vår återvunna olja innehåller upp till 79% bio-olja
 • Beviljat projektstöd från den chilenska staten till att etablera en Basic Design
 • Kommersiella leveranser av återvunnen kimrök
 • Thomas Sörensson har tillträtt som CEO och Urban Folcker har tillträtt som CFO

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • Positivt besked från global däckproducent efter tester av bolagets återvunna kimrök
 • Godkänt EU-varumärke

VD:S KOMMENTARER

Bäste aktieägare,

Under året har bolaget aktivt ställt om fokus från utveckling till kommersialisering av anläggningstekniken och de material vi producerar i Åsensbruk. Att denna omställning är kund- och affärsdriven är givetvis positivt inför framtiden och vi hoppas kunna implementera flera av de aktiviteter som påbörjats redan under våren 2017. Ett konkret exempel på detta är de förfrågningar vi har från anläggningskunder som drivit på en så kallad Basic Design av nästa generations anläggningar. Här har vi förädlat erfarenheterna från anläggningen i Åsensbruk och förberett för att snabbare och mer professionellt kunna presentera offerter och projektunderlag i tidigt skede.

Utöver detta har vi strukturerat planerna för att bredda sortimentet av material som en anläggning kan generera och ökat fokus på materialutveckling på både kimrök och olja för att möta marknaden på ett mer attraktivt sätt. Under senhösten rekryterade vi till en tjänst med fokus på materialutveckling och kvalitet som tillträdde 1 februari 2017. Vi känner av ett ökande intresse för återvunna material i industrin och vi har fått ett fint genomslag med vår referensaffär och att vi kan leverera en konstant hög kvalitet från anläggningen. Vi har även påbörjat rekryteringen av en säljresurs med målet att kunna öka vår marknadsnärvaro innan sommaren.

I höstas tilldelades vi pris för årets ”Avfallshanterare” på Swedish Recycling Awards vilket var en ära och en fin bekräftelse från branschen att vi är att räkna med framöver. Vår företrädesemission övertecknades med 16% och vi är mycket nöjda med intresset för bolaget.

Anläggningsförsäljningar
Pågående processer kring anläggningar fördjupas allteftersom och Basic Design blir ett viktigt verktyg för att kunna nå en första affär. För dem som följt oss med intresse under en tid vet att vi har haft intressenter från hela världen och att diskussionerna varit utdragna. Vi har stor respekt för att den här typen av investering kräver noggrann analys av alla aspekter på en marknad och att timing är oerhört viktigt. De intressenter som kommit längst i den processen och som har flera parametrar som talar till vår fördel är Chile.

Vi arbetar intensivt både på tekniksidan och kommersiellt för att skapa förutsättningar för en affär i linje med deras implementering av producentansvar för bl.a. gruvdäck. Det finns ett antal andra intressenter av olika karaktär och marknader och vi ser positivt på möjligheterna framöver kopplat till fler applikationer och kunder för de material som anläggningarna kan producera. Det har skrivits och diskuterats en hel del i olika medier kring dagens alternativ för återvinning av däck såsom förbränning och granulering till bl.a. fotbollsplaner. Vi följer debatten noga och känner en växande potential för vår teknik som en konsekvens av att konventionella metoder med rätta ifrågasätts i en värld där ökad materialåtervinning är nödvändig.

Kimrök
Våra befintliga kunder har under det första året med kommersiella leveranser stadigt ökat volymerna och visat förtroende för kvalitet och kontinuitet. Det är en viktig bas för kommande kunder att referera till. Både befintliga och nya kunder har visat ett ökat intresse de senaste månaderna i takt med att priset på olja har stigit. Materialet testas i flera applikationer och vi hoppas att dessa skall godkännas för leverans i början av 2017. Jag har tidigare kommunicerat att vi initialt fokuserar på generella gummiapplikationer snarare än däck då det är en betydligt mer komplicerad produkt med tuffare krav och tester. Parallellt med detta pågår tester med våra material hos flera av de största däckproducenterna med ett vad jag bedömer betydligt större intresse. Ett sådant godkännande tar upp till ett år eller mer men genererar också en omfattande global potential. En av de största producenterna har nyligen bedömt vårt material vara i paritet med eller bättre än jungfruligt material med motsvarande egenskaper.

Anläggningen i Åsensbruk
Största delen av utvecklingsarbetet har under året kunnat avslutas och resultatet av bl.a. förbättringar av cykeltider som den nya utsugs- och separationsutrustningen har varit positiva. Vissa optimeringar och justeringar kommer att genomföras i takt med att produktionstakten ökar. Målsättningen är att ökade försäljningsvolymer av kimrök, olja och stål under året skall generera ett större täckningsbidrag och samtidigt ha kapacitet till de materialutvecklingsprojekt som är nödvändiga för att bredda sortimentet.

Thomas Sörensson

Verkställande direktör

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd, tel: +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Stig-Arne Blom, styrelseordförande, tel: +46 (0)705-25 16 15, stigarne@blom.pp.se

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2017 kl. 08:30.

« Tillbaka till pressreleaser