Bokslutskommuniké Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari – december 2014

2015-02-25

Produktionstester med kimrök genomförda och leveransavtal för olja tecknat

Fjärde kvartalet 2014

 • Rörelseresultatet uppgick till -6,3 (-3,0) MSEK, varav -2,3 MSEK utgörs av engångspost
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -6,6 (-4,2) MSEK
 • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,31 (-0,32) SEK
 • Koncernens räntenetto stärktes till -0,3 (-1,2) MSEK
 • Anpassning genomfördes av anläggningen gällande reaktorer och kvalitetssäkring av kimrök
 • Samarbetsavtal tecknades med AnVa Polytech gällande kimrök

Helår 2014

 • Rörelseresultatet uppgick till -16,6 (-9,5) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -19,4 (-13,7) MSEK
 • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,02 (-1,13) SEK.
 • Företagets aktie noterades för handel på NASDAQ First North i juni.
 • De under året företagna emissionerna har ökat koncernens soliditet till 76% jämfört med årsskiftets 47%. Räntebärande skulder har minskat med 44,8 MSEK under samma period.

Upplysningar om väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Stöd från Nopef beviljat för förundersökningsprojekt i Chile
 • Letter of Intent med kinesiskt motpart gällande anläggningsförsäljning fullföljs ej
 • Leveransavtal tecknat med Stena Recycling gällande olja från Åsensbruk

Bokslutskommunikén publiceras i sin helhet på företagets hemsida.

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Hagbyhn, VD, Tel: +46 (0)733-76 57 00, martin.hagbyhn@envirosystems.se

Stig-Arne Blom, Styrelseordförande, +46 (0)705-25 16 15, stigarne@blom.pp.se

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C

417 55 Göteborg

info@envirosystems.se

www.envirosystems.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 2015-02-25, kl 07:00

« Tillbaka till pressreleaser