Bokslutskommuniké januari – december 2015

2016-02-26

Genombrott för Enviros återvunna kimrök i industriella applikationer

Fjärde kvartalet 2015

 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -8,3 (-6,6) MSEK.
 • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,18 (-0,31) SEK.
 • Kassaflödet före förändring av rörelsekapital men efter investeringar uppgick till -8,7 (-8,6) MSEK.
 • AnVa Polytech lanserar sitt miljögummi på underleverantörsmässan Elmia, baserad på 100% av Enviros återvunna kimrök.

Januari – december 2015

 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -27,3 (-19,4) MSEK.
 • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,81 (-1,02) SEK.
 • Koncernens räntenetto stärktes till -1,4 (-2,9) MSEK.
 • Kassaflödet före förändring av rörelsekapital men efter investeringar förbättrades till -29,3 (-34,6) MSEK.
 • Företrädesemission som slutfördes under juni genererade likvida medel om 44,7 MSEK efter emissionskostnader.
 • Flertalet visningar för anläggningsintressenter har genomförts under året för aktörer från bland annat England, Italien, Chile och Sydafrika.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • Leveransavtal tecknat med AnVa Polytech gällande kimrök avsett för deras produktion av chassipluggar till Volvo Cars.
 • Martin Hagbyhn slutar som VD och Thomas Sörensson tillträder som ny VD.

VD:s kommentarer:

Som ny verkställande direktör för Enviro håller jag nu på att ta över från min företrädare Martin Hagbyhn, efter att han har valt att lämna sitt uppdrag. Hans beslut faller väl in i fas där bolaget under hans ledning uppnått kritiska milstolpar runt både produkt och process, och nu står redo att ta nästa steg i utvecklingen. Jag tycker det är en otroligt spännande tid att ta steget in i ett företag i teknikens framkant internationellt. Omvärlden har stort fokus på konkreta åtgärder för en förbättrad miljö och många av de frågor som tidigare diskuterats förväntas nu genom bland annat klimatmötet i Paris ta steget från ord till handling. Som en föregångare inom cirkulär ekonomi ser vi mycket positivt på hur vår teknik kan bidra till en minskning av behovet av råolja till gummiindustrin och på kommersiella grunder återbruka kimrök, olja, gas och stål från däckens kretslopp.

Enviros fjärde kvartal präglades till stor del av arbetet inför Volvo Cars godkännande av återvunnen kimrök för användning i produktion av chassipluggar. En följd av godkännandet blev det avtal vi nu tecknat med AnVa Polytech, vilket är Enviros första kommersiella leveransavtal för återvunnen kimrök. Det är inte bara viktigt för oss, utan faktiskt ett större kliv för användandet av återvunnen kimrök i sin helhet än vad många kanske har förstått.

Även året i sin helhet har präglats av arbetet med att nå en marknadsacceptans för kimröken och att förstärka anläggningens tekniska förmåga att på ett stabilt sätt kunna leverera den efterfråga vi förutser. Vi går nu in i en fas stärkta av en fungerande anläggning och med ett viktigt leveransavtal för kimröken att arbeta utifrån – både gällande vår anläggning i Åsensbruk och försäljningen av nyckelfärdiga anläggningar.

Våra miljöargument är starka. Vid Enviros tillverkning av ett ton återvunnen kimrök med uttjänta däck som råvara, sparas två ton olja och CO2 utsläppet minskas med 60% i förhållande till produktion av jungfrulig kimrök. Genom detta minskar vi alltså både förbrukningen av en ändlig resurs och minskar kraftigt klimatpåverkan.

Anläggningsförsäljningar

Med de positiva resultaten från gummiindustrin vid användandet av Enviros kimrök som grund, fortgår processerna med de redan upparbetade intressenterna i framförallt Sverige, Norge, England, Polen och Chile.

Speciellt kan nämnas att vi i januari, som ett led i vårt samarbetsavtal med en global däcktillverkare, processat cirka 20 ton uttjänta gruvdäck i vår anläggning i Åsensbruk. Testet är också en viktig del i processen av att etablera en anläggning i Chile och säkerställa att vår metod fungerar även för gruvdäck. Produktionen gick bra och utvärdering av den utvunna kimröken pågår. Dessutom har vi ansökt om medel från ett statligt organ i Chile för att kunna göra en så kallad Basic design av en anläggning med lokala förutsättningar. Besked kring detta väntas under mars månad.

Kimrök

I januari 2016 godkände Volvo Cars användning av vår återvunna kimrök i de chassipluggar som AnVa Polytech levererar till biltillverkaren. Att det är just Volvo som godkänner vår produkt ser vi har ett mycket starkt signalvärde då både kvalitet och miljö är starka värdebärare för både dem och oss. Att implementera återvunnen kimrök inom fordonsbranschen med dess erkänt tuffa kvalitetskrav ser jag som en stor framgång för cirkulär ekonomi och för Enviro.

Utöver detta pågår ett flertal parallella testprocesser av kimröken hos flera aktörer, såväl stora som lite mindre. En av dessa sker hos Trelleborg och har visat goda resultat, både hos dem och vid tester hos deras slutkund. Vi inväntar nu nästa steg i den processen.

Anläggningen i Åsensbruk

För att öka kapaciteten i anläggningen pågår sedan fjärde kvartalet en ombyggnation av utsugslösningen ur reaktorerna. Projektet planeras kunna driftsättas under mars. Ombyggnationen är viktig för driftstabiliteten och kapaciteten i anläggningen. Detta utgör en teknisk förutsättning för att det ska vara ekonomiskt försvarbart att i förlängningen bemanna upp anläggningen till att kunna köra den dygnet runt, alla dagar i veckan, såsom den är avsedd för. Med en sådan drift beräknar vi att anläggningen har en kapacitet att kunna bearbeta runt 6500 ton däck i årstakt. Ett sådant beslut om uppbemanning förutsätter dock avtal om större avsättningsvolymer för den kimrök vi då skulle producera.

Slutligen gläder det mig att kunna meddela att H.M. Konung Carl XVI Gustaf kommer besöka vår anläggning i Åsensbruk under våren. Hans valspråk ”För Sverige - I tiden” hade väl inte kunnat vara mer passande än på Enviro och vi hälsar honom hjärtligt välkommen.

Thomas Sörensson

Verkställande direktör

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Sörensson, VD, Tel: +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se

Stig-Arne Blom, Styrelseordförande, +46 (0)705-25 16 15, stigarne@blom.pp.se

Scandinavian Enviro Systems AB

Regnbågsgatan 8C

417 55 Göteborg

info@envirosystems.se

www.envirosystems.se


Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är ett miljöföretag som erbjuder lönsam återvinning av däck och förädlade material till främst gummiindustrin. Företaget säljer kompletta miljöanläggningar till industriella investerare och driver dessutom en egen anläggning för uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Enviro som har huvudkontor i Göteborg grundades 2001, har 20 personer anställda och är noterat för handel på Nasdaq First North med Erik Penser som certifierad advisor. www.envirosystems.se« Tillbaka till pressreleaser