Placeholder text, shift-click to edit

TPO – däckpyrolysolja

Olja med högt bioinnehåll

På grund av det höga innehållet av naturgummi i många däck har oljan som återvinns i processen cirka 50 procent biologiskt ursprung. Detta faktum gör oljan alltmer intressant och värdefull för raffinaderi- och kemimarknaden. Forskning med RISE visar en potential på minst 20 procent blandningsförhållande till primärbränsleproduktion där dieselprodukten kommer att ha ett betydligt lägre koldioxidavtryck.

TPO – olja

  • Värdefulla petrokemikalier som används i raffinaderier etc.
  • Från varje miljon ton uttjänta däck extraherar vi 0,5 miljon ton pyrolysolja.
  • Varje anläggning kommer minst att kunna leverera 14 000 ton TPO.
  • Syra-talet är lågt jämfört med olja från andra råvaror och viskositeten och molekylvikten är hanterbar.
  • MCR indikerar relativt låg tendens till termisk koksning.
  • Eftersom vår råvara (uttjänta däck) har ett högt bioinnehåll (cirka 50%) möjliggör vår TPO att olje- och kemikalieindustrin kan använda en råvara som innehåller en stor mängd förnybar del.
  • Ännu högre bioinnehåll erhålls genom att använda gruvdäck som råmaterial.
  • ISCC EU-certifieringen verifierar att Enviros olja uppfyller hållbarhetskriterier enligt RED direktivet.
  • Värdefulla extraktioner av kemiska föreningar från TPO identifierade såsom limonen, bensen etc.
  • Från varje ton TPO är det möjligt att producera 243 KG bensin och 618 KG diesel, varav 47 procent från fossilfri källa, detta enligt SHC (Slurry hydrocracking)-försök som gjorts tillsammans med RISE i ett projekt under 2019.

Marknaden för pyrolys

Det finns konkurrens på pyrolysmarknaden men hindren för inträde begränsar de nya aktörerna. Investeringar i FoU, patent och industrialisering samt marknadsledtid är alla hinder som nya aktörer behöver övervinna. Det finns ett begränsat antal konkurrenter på Enviros nivå, och de behövs för att bygga den kapacitet som krävs för att skapa marknaden.

Enviros olja är hållbarhetscertifierad enligt International Sustainability & Carbon Certification (ISCC)

Enviros utvunna olja har fått ISCC:s hållbarhetscertifiering, vilket gör det enklare för Enviros kunder att uppnå sina hållbarhetsmål.

ISCC-certifieringen av återvunnen pyrolysolja från Åsensbruk gör att den kan säljas inom EU och Storbritannien som råvara för produktion av biobränslen. Olje- och kemiindustrin har visat ett ökat intresse för Enviros återvunna pyrolysolja.

Tar en ledande position

Enviros återvunna material supporterar klimatneutralitet för hela däck- och gummiindustrin. Bolaget tar en ledande position i en global industri med en banbrytande teknik och som minskar koldioxidutsläppen, producerar däckpyrolysolja med högt bioinnehåll och ger en lösning till den globala fordonsindustrin för att nå sina hållbarhetsmål.

Contact Us

We would love to hear from you! Please fill out the form and we will shortly be in touch with you.