Scandinavian Enviro Systems har säkrat bryggfinansiering på 7 MSEK

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) (”Enviro” eller ”Bolaget”) har, med hjälp av en av Bolagets garanter i tidigare pressmeddelad företrädesemission, säkrat Bolagets finansieringsbehov fram till mottagande av emissionslikvid.

Enviro har säkrat en finansiering som syftar till att täcka bolagets behov av rörelsekapital inklusive vissa investeringar och emissionskostnader fram till emissionslikvid i december månad. Denna finansiering har skett med hjälp av en av den tidigare annonserade företrädesemissionens garanter.

Finansieringen är på 7 MSEK, kommer att komma Bolaget tillhanda per 2018-11-01 och löper som längst till 2018-12-31.

Finansieringskostnaden motsvarar en månadsränta på 2,5% per påbörjad 30-dagarsperiod. 

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2018 kl. 14.35 CET.

« Se alla nyheter