Scandinavian Enviro Systems företrädesemission har övertecknats – tillförs cirka 52,4 MSEK

Intresset för teckning av aktier i företrädesemissionen i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) (”Enviro” eller ”Bolaget”) som avslutades den 30 september 2016 har varit stort. Sammanlagt inkom teckningar av aktier med stöd av teckningsrätter och anmälningar om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt uppgående till cirka 60,6 MSEK, vilket motsvarar 116 procent av företrädesemissionen. Totalt inkom 444 anmälningar om teckning utan företrädesrätt.

Genom företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget öka med 69 822 176 aktier, varav 55 234 689 aktier, motsvarande cirka 79 procent av företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. 14 587 487 aktier, motsvarande cirka 21 procent av företrädesemissionen, tecknas utan stöd av företrädesrätt. Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget därmed cirka 52,4 MSEK före emissionskostnader.

Tecknare av aktier med stöd av teckningsrätter erhåller BTA 1, vilka kommer att omvandlas till nya aktier i Bolaget när delregistrering 1 är genomförd hos Bolagsverket. Tecknare av aktier utan företrädesrätt erhåller efter reglerande av utskickad avräkningsnota BTA 2 som så snart delregistrering 2 är genomförd hos Bolagsverket kommer att omvandlas till nya aktier.

Genom företrädesemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 69 822 176 aktier till 116 370 293 aktier och aktiekapitalet i Bolaget med 2 792 887 SEK till 4 654 812 SEK.

Mangold Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi legal rådgivare till Enviro i samband med företrädesemissionen.

« Se alla nyheter