Nytt EU-förslag kommer öka behovet av alternativ återvinning av fordonsdäck

Thomas Sörensson, vd Enviro

Den europeiska kemikaliemyndigheten Echa, har lagt fram ett förslag om förbud mot all användning av gummigranulat till 2022. Gummigranulat tillverkas idag i huvudsak av uttjänta fordonsdäck och ett förbud skulle innebära ett kraftigt ökat behov av alternativ återvinning.

– Om granulatet förbjuds försvinner en stor del av de användningsområden som idag finns för uttjänta däck vilket kommer att öka efterfrågan på mer effektiv återvinning av det slag som vår teknologi kan erbjuda, säger Thomas Sörensson, vd för Enviro.

Majoriteten av uttjänta däck återvinns idag genom förbränning för energiproduktion men en betydande andel återvinns genom framställning av gummigranulat. Granulaten används i sin tur bland annat för att anlägga och underhålla idrottsplaner med konstgräs och enligt Dagens Nyheter används SBR1) på 60–70 procent av alla Sveriges konstgräsplaner. Enligt Naturvårdsverket handlar det om totalt 1 600–2 400 ton gummigranulat som årligen sprids över svenska konstgräsplaner.

Den europeiska kemikaliemyndigheten Echa vill nu att gummigranulat förbjuds helt från och med 2022. Orsaken är att granulatet innehåller små bitar av gummi eller plast som inte är nedbrytningsbara och som därför riskerar att spridas vidare i grundvatten och vattendrag där de sedan tas upp av växter och djur och kommer in i näringskedjan. Mikroplasterna kan även innehålla ämnen som finns med på EU:s lista över särskilt farliga ämnen.

Smartare återvinning

Ett alternativ till att förbränna däcken eller framställa granulat är att materialåtervinna dem genom pyrolys och på så sätt ta tillvara resurserna kimrök, olja och stål. Kimrök är en viktig komponent vid framställning av nya däck och gummidetaljer. Återvunnen kimrök kan väsentligen minska användningen av ändliga resurser vid nytillverkning av gummi. Enviro har utvecklat en världsledande metod för detta och en livscykelanalys gjord av Svenska Miljöinstitutet IVL, visar att gummiframställning med kimrök som återvunnits med hjälp av Enviros metod leder till 79–84 procent lägre utsläpp av växthusgasen koldioxid jämfört med produktion och användning av jungfrulig kimrök. Oljan som återvinns i processen har en hög andel biobaserat innehåll2) med ursprung från naturgummit i däcken. Forskning pågår på flera fronter kring användning av oljan för att minska behovet av fossila resurser i exempelvis dieselprodukter och på sikt basoljor. Forskningsresultat från RISE visar på att 20 procents inblandning i konventionell diesel är möjlig efter utvärdering av tre olika metoder.

– Vad förslaget från Echa visar är att det finns ett ökande behov av att minska den negativa miljöpåverkan som uttjänta gummidäck har idag. En återvinning med hjälp av vår metod skulle inte bara öka återanvändningen av viktiga och ändliga resurser utan också leda till kraftigt minskad miljöpåverkan både vid framställning och kassering av gummi, säger Thomas Sörensson.

1) SBR – Styrene Butadiene Rubber, ersätter naturgummi i exempelvis däckapplikationer.
2) Ca 48 procent i den standardmix av person- och lastbilsdäck som bolaget återvinner för att producera den kommersialiserade kvalitén på kimrök.

 

« Se alla nyheter