Enviro stärker sitt kapital genom en kvittningsemission på 3,2 MSEK

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) (”Enviro” eller ”Bolaget”) stärker sin finansiella ställning via omsättning av ett lån till eget kapital i en riktad emission genom kvittning. Emissionsbeloppet är på cirka 3,2 MSEK. Kapitalet skall huvudsakligen användas till bearbetning av marknaden för anläggningsförsäljning samt till att stärka bolagets arbetskapital.

Styrelsen har med stöd av stämmans bemyndigande beslutat att genomföra en riktad emission genom kvittning om 3 165 956 kronor och 3 180 000 aktier. Emissionen genomförs via en kvittning av ett lån utställt av Recall Capital Nordic AB och teckningskursen per aktie blir 0,9956 kr. Antal aktier i Bolaget uppgår efter kvittningsemissionen till 122 730 293 och aktiekapitalet kommer att öka med 127 200 kronor och kommer att uppgå till totalt 4 909 212 kronor. Utspädning efter emissionen kommer att vara 3 procent. Emissionen genomförs enligt marknadsmässiga villkor.

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juni 2018 kl. 11.30 CET.

« Se alla nyheter