Emissionsutfall i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) – tillförs cirka 84,5 MSEK genom företrädesemission

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) (”Enviro” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission som offentliggjordes den 26 oktober och godkändes på en extra bolagsstämma den 27 november 2018. Företrädesemissionen har tecknats till totalt 80 procent där cirka 37 procent tecknades med stöd av uniträtter, cirka 2 procent tecknades utan stöd av uniträtter och cirka 41 procent tecknades av emissionsgaranter. Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 84,5 MSEK före emissionskostnader.

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med vad som angivits i prospektet. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Enviro med 8 449 224,96 SEK genom utgivande av 211 230 624 aktier. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 13 729 990,56 SEK och antalet aktier kommer att uppgå till 343 249 764 aktier efter registrering hos Bolagsverket av företrädesemissionen. Dessutom emitteras 211 230 624 teckningsoptioner som berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie. Perioden för utnyttjande infaller mellan den 2 september och den 13 september 2019. Lösenbeloppet för teckningsoptionerna kommer att motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier enligt Nasdaq First Norths officiella kurslista under perioden från och med 15 augusti 2019 till och med 29 augusti 2019, dock inte lägre än 0,40 SEK och inte högre än 1,00 SEK. Teckningsoptionerna avses tas upp till handel på Nasdaq First North efter dess att registrering av Företrädesemissionen har slutförts hos Bolagsverket.

Efter nyemissionen har styrelse och ledning ökat sitt aktieägande till 11 116 556 aktier vilket motsvarar 3,2 procent av Bolaget. Vidare har tidigare storägare Pegroco Invest AB ökat sitt innehav till 26 015 172 aktier, vilket motsvarar 7,6 procent av Bolaget.

– Vi ser fram emot att realisera den nya affärsmodellen baserat på den marknadsutveckling vi erfar. Emissionens första del ger oss mycket goda förutsättningar att etablera oss i nästa fas som innefattar etablering av anläggningar med ägande. Vi önskar befintliga och nya aktieägare en riktigt god jul och ett gott nytt år, säger Thomas Sörensson, VD Envrio.

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 december 2018 kl. 08.15 CEST.

« Se alla nyheter