Bokslutskommuniké Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari – december 2020

Styrelse och ledning i anläggningen i Åsensbruk. Från vänster till höger: Urban Folcker, CFO, Stefan Tilk, styrelseledamot, Peter Möller, styrelseledamot, Björn Olausson, styrelseledamot, Nina Macpherson, styrelseledamot, Jan Bruzelius, styrelseledamot, Alf Blomqvist, styrelseordförande, Sander Vermeulen, styrelseledamot samt Thomas Sörensson, CEO.

Fjärde kvartalet 2020

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 0,4 (0,6) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -13,7 (-13,1) MSEK
 • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,02 (-0,03) SEK
 • Periodens kassaflöde efter investeringar uppgick till -14,4 (-13,0) MSEK

Perioden januari – december 2020

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 1,5 (1,1) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -50,0 (-44,8) MSEK
 • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,09 (-0,13) SEK
 • Periodens kassaflöde efter investeringar uppgick till -48,4 (-42,0) MSEK
 • Förbättrade marknadsförutsättningar för pyrolysolja kan kraftigt öka intäkterna från Enviros anläggningar
 • Bolaget har genomfört en riktad nyemission om ca 32,5 MSEK som ett led i strategiskt partnerskap med Michelin. Partnerskapet avses I nuläget innefatta 4 områden:
  • Ett utvecklingsavtal
  • En aktieinvestering om totalt 20 procent I Enviro efter emissionen (genomförd)
  • Ett gemensamt projekt för att bygga en anläggning
  • Ett gemensamt leveransavtal mellan Michelin och Enviro
 • Förstudie undersöker förutsättningarna för däckåtervinning med Enviros teknologi i Storbritannien
 • Återvunnen kimrök från Enviro införs i kundspecifik gummiblandning från Trelleborg Mixing Forsheda

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Enviro får beställning på ingenjörstjänster från Michelin värda ca 4 MSEK
 • Enviro och Michelin undertecknar slutgiltiga avtal avseende strategiskt partnerskap
 • Enviro tillkännager fler detaljer avseende partnerskapsavtalen med Michelin
 • Kallelse till extra bolagsstämma i Scandinavian Enviro Systems AB (publ)

Läs hela rapporten här

För mer information, vänligen kontakta     
Thomas Sörensson, vd, Tel: +46 (0) 735 10 53 43,
thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO, Tel: +46 (0) 760 00 13 11,
urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande, +46 (0) 733 149 700,
alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, ca@mangold.se, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Herkulesgatan 1k
417 01 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se
 

Denna information är sådan som Scandinavian Enviro Systems är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-25 08:10 CET.

« Se alla nyheter