Bokslutskommuniké 2015 publicerad

Bokslutskommuniké för 2015 finns nu att läsa i sin helhet.

Sammanfattningsvis präglades både Q4 och 2015 som helhet av arbetet med att nå marknadsacceptans för återvunnen kimrök. Efter att Volvo Cars efter periodens slut godkänt användning av kimröken i produktion av chassipluggar tecknades ett kommersiellt leveransavtal med AnVa Polytech.

Parallella testprocesser av kimröken är aktiva hos flera aktörer, och fler leveransavtal förväntas kunna tecknas i närtid. En av testprocesserna sker hos Trelleborg och har visat goda resultat. Där inväntas nästa steg i processen.

Sedan fjärde kvartalet pågår en ombyggnation av anläggningen i Åsensbruk för att öka kapaciteten. Ombyggnationen beräknas färdigställas under mars månad.

Efter rapportperiodens slut kommunicerades att Thomas Sörensson efterträder Martin Hagbyhn som VD.

Flera visningar för anläggningsintressenter har genomförts under året för aktörer från bland annat England, Italien, Chile och Sydafrika.

Fjärde kvartalet 2015

  • Resultat efter skatt -8,3 (-6,6) MSEK
  • Kassaflödet före förändring av rörelsekapital men efter investeringar uppgick till -8,7 (-8,6) MSEK

Januari – december 2015

  • Resultat efter skatt -27,3 (-19,4) MSEK
  • Kassaflödet före förändring av rörelsekapital men efter investeringar uppgick till -29,3 (-34,6) MSEK
  • Företrädesemission som slutfördes under juni 2015 genererade likvida medel om 44,7 MSEK efter emissionskostnader.

« Se alla nyheter