Analyst Group: Aktieanalys på Scandinavian Enviro Systems

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på Scandinavian Enviro Systems. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.

Scandinavian Enviro Systems AB förhandlar med intressenter gällande kontrakt om delägande av pyrolysanläggningar med Enviro Systems teknologi, vilket förväntas vara den främsta potentiella värdedrivaren framgent. Genom anläggningen i Åsensbruk demonstrerar Bolaget deras patenterade teknik samtidigt som de säljer kimrök från anläggningen till slutkunder såsom Volvo Cars. Förväntade avtal om anläggningar motiverar ett potentiellt värde per aktie om 0,67 SEK i ett Base scenario, vilket motsvarar en uppsida om 60 %.

För fullständig analys läs här.

I ett Base scenario motiveras ett potentiellt värde per aktie om 0,67 SEK, vilket indikerar en uppsida om 60 %. I ett Base scenario sluter Bolaget sitt första kontrakt nästa år, sedan tar det 24 månader för produktionen att starta i den delägda anläggningen. Även om fler kontrakt sluts innan dess förväntas inte fler projekt börja byggas innan första anläggningen är färdigställd. I ett Base scenario, givet vissa förutsättningar, antar Analyst Group att det kan vara rimligt att sju avtal om delägda anläggningarslutas till och med 2025, där en anläggning genererar ca 69 MSEK i EBITDA innan delning mellan anläggningens ägare. Värderingen utgår från en exit multipel om EV/EBITDA x7 på Enviros prognostiserade EBITDA-resultat om ca 139 MSEK år 2027, där framtida resultat nuvärdesberäknas med en WACC om ca 14 %. Värderingen inkluderar en rabatt på grund av osäkerheten kring om förväntade avtal faktiskt kommer slutas. Beräkningen av värdet på förväntade delägaravtal motiverar ett potentiellt värde per aktie om 0,67 SEK efter full utspädning från teckningsoptioner, vilket implicerar en uppsida om cirka 60 %.

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag. 
Läs mer om Analyst Group

« Se alla nyheter