Placeholder text, shift-click to edit

Presentationer

Presentation Carnegies seminarium ”Circular economy & Electric transportation”

Under temat Cirkulär ekonomi och elektriska transporter var Enviro ett av bolagen som medverkade i Carnegies seminarium den 10 januari, 2022.

Under sin presentation berättade styrelseordförande Alf Blomqvist om de stora möjligheter som bolaget ser för den egenutvecklade återvinningsteknologin samt de steg som nu genomförs för att industrialisera och kommersialisera den patenterade teknologin.

Seminariet hade titeln Circular economy & Electric transportation och ett drygt 20-tal nordiska bolag deltog under de två dagar som seminariet pågick.

Alf Blomqvists presentation finns tillgänglig här.

Kapitalmarknadspresentation 2021

Den 15 oktober genomförde Enviro en livesänd kapitalmarknadspresentation.

På presentationen gav vd Thomas Sörensson och styrelseordförande Alf Blomqvist en allmän uppdatering om hur arbetet med att etablera nya återvinningsanläggningar fortskrider samt berätta om hur bolaget bedömer att den globala marknaden för återvunnen kimrök samt pyrolysolja kommer att utvecklas.

Presentationen kan du ladda ner här. Capital Markets Presentation Enviro 2021-10-15

Hela filmade presentationen hittar du här samt på Enviros Youtube.

Frågor och svar kapitalmarknadspresentation 2021

A: Frågor angående den riktade emissionen

A1: Vilka var det som tecknade sig för aktier i den riktade emissionen?

 • Vi avser inte gå ut med separat information kring vilka som tecknade sig.
 • Vi kan konstatera att vår största ägare Michelin, tog sin andel i emissionen och därmed bibehåller sin ägarandel om 20 procent i bolaget.
 • Vår nästa körning av ägarregistret görs per den siste december och förutsatt att någon av de nya ägarna finns med bland de tio största ägarna vi detta tillfälle kommer de att synas i den förteckning som vi publicerar i mitten av januari på bolagets hemsida.

A2: Att ni anger att ni förbundit er att inte göra några nya emissioner inom sex månader har tolkats som att de pengar ni nu tog in inte kommer att räcka mer än så – hur ser ni på det?

 • Det där är två helt olika frågeställningar.
 • Att ett bolag i samband med en emission gör vissa åtaganden rent tidsmässigt för ev ytterligare kapitalanskaffningar är standard och säger inget om hur länge en kassa räcker.
 • Vi har tack vare emissionen en relativt stark kassa men hur länge den räcker är förstås avhängigt vilka satsningar som görs inom olika områden, dvs, hur mycket vi spenderar.

A3: Jag saknar en närmare genomgång av skälen till den genomförda riktade emissionen – vad var egentligen syftet med emissionen?

 • Emissionslikviden skall användas till att stärka vår organisation;
 • Till förberedelser för vår expansionsplan;
 • Till att finansiera den löpande driften av verksamheten.

A4: När kan man förvänta sig en finansieringslösning som inte innebär fler emissioner?

 • Som vi tidigare kommunicerat har vi tagit in den internationella investmentbanken Greenhill som finansiell rådgivare.
 • Deras uppdrag är att hjälpa oss ta fram en långsiktig finansieringsplan för vår expansionsplan. Vi kommer löpande att uppdatera marknaden om hur det arbetet fortskrider.
 • Den nyligen genomförda emissionen gjordes inte för att finansiera vår expansionsplan utan för att stärka vår organisation, förbereda för vår expansion samt för att finansiera den löpande driften av verksamheten.

B: Frågor angående själva kapitalmarknadspresentationen

B1: Varför presenterade ni inte fler nyheter – jag hade hört allt förut?

 • Tanken med vår presentation var att ta ett samlat grepp kring frågeställningar som är centrala för oss som bolag och som vi vet att även kapitalmarknad och ägare är intresserade av – att ge en helhetsbild av var vi står och vad vi ser för möjligheter framåt.
 • Om du saknade kurspåverkande nyheter så är det förstås ingen slump.
 • Hur sådan information, det som kallas insiderinformation, skall spridas är hårt reglerat. Huvudregeln är att sådan information måste publiceras omedelbart och spridas symmetriskt, dvs, nå olika aktörer på kapitalmarknaden samtidigt.

B2: Kommer ni att genomföra fler sådana här virtuella kapitalmarknadspresentationer och i så fall, när?

 • Vi har inte bestämt något angående detta ännu.
 • Om det visar sig att det här var uppskattat är det mycket möjligt att vi gör om det.
 • Om så blir fallet kommer vi i god tid att informera marknad och ägare om detta via en pressrelease.

B3: Har bolaget funderat på att arrangera en fysisk kapitalmarknadsdag med inbjudna besökare, t ex i er fabrik i Åsensbruk? Jag tror många ägare skulle uppskatta att få se er fabrik i verkligheten.

 • Det är alls inte omöjligt.
 • En sådan kräver dock en hel del rent praktiska arrangemang och tar dessutom rätt mycket tid så det kommer i så fall att bli en avvägningsfråga.
 • Om vi beslutar oss för att genomföra en sådan kommer vi att informera om det i god tid via en pressrelease.

C: Frågor om etableringen i Uddevalla och expansionen framåt

C1: Hur ser processen framåt ut när det gäller den aviserade nya anläggningen i Uddevalla?

 • Första steget, är redan av klarat, nämligen det som innebar att vi höll ett samråd avseende etableringen.
 • Nästa steg är att skicka in en ansökan om ett miljötillstånd och en sådan är under framtagande. Vi räknar med att vi skall kunna göra det under hösten.
 • Processen framåt omfattar dock ett stort antal åtgärder av olika slag och vår plan är att den nya fabriken skall så färdig under Q4 2023, något vi också kommunicerat.

C2: Hur lång tid dröjer det därefter innan ni vet om ni får det sökta miljötillståndet?

 • Vi räknar med att det tar maximalt ett år från det att ansökan skickats in.
 • Det betyder dock inte att vi kommer att sitta stilla och inte göra någonting under mellanperioden. Det förberedande arbetet är omfattande och kan fortgå under tiden.
 • Det kan förstås komma att behövas kompletteringar av olika slag men på det stora hela räknar vi med att vi kommer att få det tillstånd som vi behöver.

C3: Att ni valde att hålla samråd för två olika tomter har av en del tolkats som att ni avser upprätta två nya anläggningar i Uddevallatrakten och inte en. Stämmer det?

 • Nej, vår avsikt har hela tiden varit att starta en ny anläggning med en total kapacitet på sikt på 60 000 ton per år.
 • Initialt blir kapaciteten dock hälften, dvs, 30 000 ton.
 • Mer exakt tidpunkt för när vi når en kapacitet på 60 000 ton har vi i nuläget inte.

C4: Ni har sagt att ett slutgiltigt beslut om att bygga anläggningen är avhängigt ett flertal andra faktorer också – vilka andra faktorer mer exakt handlar det om?

 • Det handlar bland annat om att säkerställa tillgång på uttjänta däck så att vår anläggning har rätt volymer över tid att återvinna.
 • Men det handlar också om att få till stånd leveransavtal för återvunna material, en del i form av s k offtake-avtal som är avtal som sträcker sig över längre tidsperioder och till särskilda villkor
 • Dessa båda delar är de mest centrala eftersom de är avgörande för intjäningsförmågan för anläggningen och därmed för vår finansieringskalkyl.

C5: Vid er kapitalmarknadspresentation sa ni att den ISCC-certifiering som gjorts av återvunnen kimrök och olja från anläggningen i Åsensbruk har lett till ett ökat intresse från aktörer inom såväl gummi- och däckindustrin som aktörer inom olje- respektive den kemiska industrin. På vilket sätt märks detta ökade intresse och innebär det att ni har skarpa förhandlingar om leveransavtal på gång?

 • Det är korrekt att vi märkt ett tydligt ökat intresse för våra material efter att vi tillkännagivit att vi erhållit hållbarhetscertifiering av våra material i enlighet med ISCC.
 • Det är också korrekt att det intresset rör både återvunnen kimrök och återvunnen olja, s k pyrolysolja.
 • Vi kommenterar aldrig pågående förhandlingar eller diskussioner men vi kommer självfallet att kommunicera en överenskommelse om leveransavtal om och när vi skulle få till stånd en sådan. Att vi är först och än så länge ensamma om att ha fått till stånd en ISCC-certifiering av återvunnen kimrök är förstås en stor konkurrensfördel.

C6: Att ISCC-certifieringen gällde specifikt återvunna material från Åsensbruk, betyder det att den kommande anläggningen i Uddevalla inte med automatik kommer att kunna leverera ISCC-godkända material när den är igång?

 • Varje ISCC-certifiering görs för varje anläggning för sig och det är korrekt att den certifiering vi nu erhöll gäller material som återvunnits i Åsensbruk.
 • När anläggningen i Uddevalla är klar kommer vi därför att behöva göra en certifiering även för de material som återvinns där och förmodligen för majoriteten av framtida anläggningar
 • Vi har dock utvecklat ett standardiserat, modulbaserat koncept för våra reaktorer och anläggningar så vi är övertygade om att det material som återvinns i Uddevalla kommer att möta kraven på samma framgångsrika sätt som materialen från Åsensbruk – det är precis samma teknik och samma uppbyggnad på anläggningen.

C7: Ni har kommunicerat en väldigt offensiv plan fram till 2030. Hur skall ett litet bolag som Enviro klara att etablera så många anläggningar globalt när det tar er två år att bara få till en anläggning i Uddevalla?

 • Det handlar om att vi nu etablerar detaljerade processer för alla de delar som är nödvändiga för att etablera en ny anläggning – det handlar om allt från inledande analyser av vilka platser som kan vara aktuella och attraktiva till ansökan om lokala tillstånd, byggnation, materialförsörjning och drifttagning.
 • Det här är förstås processer som även kräver specifik kompetens och specifik personal och partners.
 • Vi har ett offensivt program för att klara att ta fram nödvändiga processer och för att kunna hantera alla de steg som föregår en ny etablering.

C8: Kommer ni att kunna använda det svenska miljötillståndet för att underlätta ansökan om motsvarande tillstånd i andra länder inom EU eller har varje land en egen tillståndsprocess?

 • Att vi har miljötillstånd för Åsensbruk bedömer vi kommer att underlätta för vår process för Uddevalla då vi bedömer att det på många sätt kompletterar dokumentationen. När det gäller tillstånd inom andra länder så handlar det om separata processer.
 • Vi kommer fortfarande att ha nytta av den dokumentation mm som vi har tagit fram men det kommer att bli frågan om att göra separata tillståndsansökningar med separata processer.
 • Vi bedömer att vår teknologi är ledande och genom gedigen praktisk erfarenhet av att driva den här typen av anläggningar och av att rapportera till myndigheterna är vi väl förberedda för att presentera underlag för tillståndsansökningar på de flesta marknader.

C9: Hur många tillståndsprocesser har ni kapacitet att hantera samtidigt? Det är ju en offensiv expansionsplan?

 • Det är en av de frågor vi tittar närmare på nu.
 • Vi vet att vi kommer att behöva förbereda oss på olika sätt för att klara detta, bland annat genom att stärka vår organisation och partnerskap. Det är bland annat detta som emissionsbeloppet skall användas till.
 • Vår bedömning är att vi kommer att klara att hantera så många parallella processer som vår expansionsplan kräver.